קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה של פסגות, מציעות לחוסכים מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה, לצד כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ונכות.
המדינה מעודדת הפקדות לקרנות פנסיה באמצעות מתן הטבות מס למפקידים בהן, ומשנת 2008, מחייבת כל מעביד להפקיד לעובדיו כספים פנסיונים בשיעורים המינימאליים בהתאם לקבוע בחוק.​

שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה1 513765347-00000000001531-2070-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
4.10% ינואר- דצמבר 2016
2.23% ינואר- דצמבר 2015
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מסלול מניות2 513765347-00000000001531-2071-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
3.08% ינואר- דצמבר 2016
1.51% ינואר- דצמבר 2015
פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה19 513765347-00000000001531-2214-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי...

למידע נוסף
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
1.40% ינואר- דצמבר 2016
0% ינואר- דצמבר 2015
פסגות פנסיה כללית אג"ח עד 20% מניות15 513765347-00000000001532-9847-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0% ינואר- דצמבר 2016
0% ינואר- דצמבר 2015
פסגות פנסיה כללית חו"ל14 513765347-00000000001532-9848-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות12 513765347-00000000001531-9849-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
4.03% ינואר- דצמבר 2016
0% ינואר- דצמבר 2015
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל11 513765347-00000000001531-9850-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד.  החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא...

למידע נוסף
3.37% ינואר- דצמבר 2016
0% ינואר- דצמבר 2015
לכל הקרנות
f