חוזר הוראת השעה- חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה מ-7,000 ש"ח

תנאים למשיכת כספים לפי הוראת השעה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה​

הוראת השעה לעניין משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה מ-7,000 ₪  אושרה בוועדת העבודה בכנסת ופורסמה ברשומות ביום 24.3.14.  ותכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומה, כלומר, בתאריך:-24.4.14.

העמיתים הזכאים למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה יקבלו על כך הודעה במסגרת הדוח השנתי.

עמית יוכל לבצע משיכה של כספי תגמולים ופיצויים מחשבונו בקופת גמל בסכום חד פעמי ללא תשלום מס, עד ליום 31.3.15, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א. בחשבון לא הופקדו כספים מיום 1.1.12 ואילך.
ב. לא נוידו כספים פנימה או החוצה מהחשבון מיום 1.1.13 ואילך
כלומר, החשבון לא שימש לאיחוד ו/או לפיצול חשבונות מתאריך זה.
ג. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה  ביום 31.12.12 לא עלתה על  7,000 ₪ .

 

דגשים

ההנחיות החדשות חלות על חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה מ-7,000 ₪  הן על עמיתים שכירים והן על עמיתים עצמאיים.

  • ההנחיות החדשות לא חלות על קרנות השתלמות וקרנות פנסיה.
  • כדי לקבל את הפיצויים בפטור ממס אין צורך להצטייד באישור מס מפקיד שומה (עדיין ישנו צורך באישור מעסיק לזכאות לפיצויים המופנה לקופה או המצאת טופס 161 חתום על ידי המעסיק הכולל את פרטי הקופה) – הסעיף רלבנטי רק במידה ותאושר משיכת כספי פיצויים גם כן.
  • ייתכן מקרה בו אדם ניצל כבר את מלוא הפטור ממס לפיצויים הניתן לפי חוק וכעת יזכה לפטור ממס נוסף בסך 6,999 ₪
  • במקרה בו חשבונות העמית בקופות גמל שונות מוזגו לקופה אחת במהלך מיזוג 2014, התנאים למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, ייבדקו כאילו הקופות לא מוזגו, כך שלמיזוג הקופות לא תהיה השפעה על הזכאות למשיכה.
  • במקרה בו מדובר בעמית קטין תידרש חתימת שני ההורים, משיכת הכספים תהיה לעו"ש על שם העמית או עו"ש ההורים על פי בחירתם.

 

אופן ביצוע המשיכה 

  • יש לגשת  לאחד מסניפי בנק הפועלים עם תעודת זהות ולחתום על בקשת המשיכה.
  • במידה ומדובר בכספי פיצויים יש להציג בבנק אישור מעסיק לזכאות לפיצויים המופנה לקופה או העתק טופס 161 כאמור.
  • במידה וחשבון העו"ש על שמך אינו מנוהל  בבנק הפועלים, יש להציג בבנק  העתק שיק מבוטל על שמך / אישור לניהול חשבון עו"ש על שמך מהבנק שלך הכולל חותמת של הבנק + חתימת הפקיד המנפיק.

    לתשומת לבך: כדי לקבל את הפיצויים בפטור ממס אין צורך להצטייד באישור מס מפקיד שומה