מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

כללי

 • פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ וחברות הבנות שלה, כפי שיהיו מעת לעת (להלן "קבוצת פסגות") מייחסות חשיבות רבה לשמירה על אבטחת המידע ועל פרטיות המבקרים באתר. הצהרת פרטיות זו מכילה מידע בדבר מדיניות הפרטיות של קבוצת פסגות, סוג המידע שנאסף באתר הקבוצה ומטרות השימוש בו.. מובהר בזאת, כי מדיניות פרטיות שלהלן חלה אך ורק בדבר המידע שנאסף במסגרת ביקורך באתר פסגות.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 • שימוש באתר כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש או התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה.

איסוף המידע והשימוש בו

 • במסגרת השימוש בשירותים השונים הניתנים על-ידי הקבוצה באתר, ייתכן ותידרש למסירת מידע אישי אודותיך. אינך מחויב למסור פרטים ו/או לתת מתן להרשאה על פי דין, ומסירתם/ מתן הרשאה לכך תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים לא נוכל לספק לך את השירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם.
 • המידע האישי הנאסף אודותייך במסגרת האתר כולל שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. בנוסף, במסגרת האזור האישי ייאסף מידע אודות תיק ההשקעות שלך. קבוצת פסגות תקבל מידע אישי זה כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי בעת כניסתו ל"אזור אישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו לגבי אחד מהשירותים שמספקת קבוצת פסגות באתר או כשמתבקש מידע נוסף טרם הסכמתו להשתמש באחד משירותים אלו, על ידי אחד מנציגי קבוצת פסגות. אם תבחר להגיש מועמדות למשרה בקבוצה באמצעות האתר, הפרטים שיימסרו על ידייך, לרבות מסמך קורות חיים, ייאספו על ידי הקבוצה.
 • המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי הקבוצה למטרות מאגרי המידע הרשומות כדין ולמטרות המנויות במדיניות זו.
 • המידע המבוקש מהמשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתר, התאמת חווית הגלישה, הצעות, עדכונים, שליחת ניוזלטרים (בכפוף להסכמתך), לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר לשירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי ולשם מימוש מטרות מאגרי המידע הרשומות כדין של הקבוצה. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של הקבוצה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בו, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר, לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • הקבוצה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ניוזלטרים ועוד, בכפוף להסכמתך. תהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות בקשה להסרה מרשימת הדיוור כמפורט באמצעי שבו קיבלת את הדיוור.

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע שאנו מחזיקים אודותיך. לצורך כך, אנא פנה למחלקת פניות הציבור של הקבוצה בטלפון 073-7925634 או בכתובת הדוא"ל [email protected], אם מצאת כי נפלה טעות במידע שאנו מחזיקים עליך והוא אינו נכון, שלם או מעודכן זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

Cookies Policy

 • לידיעתך – האתר עושה שימוש בתוכנות צוברות מידע ומזהים דיגיטליים שונים – דוגמת pixels, tags, beacons, sdks, analytics (להלן יחדיו "מזהים דיגיטליים") לצורך תפעול האתר השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לחשבונך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, מדידה, התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך (בין היתר, באמצעות פילוח מודעות), הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 • מזהים דיגיטליים, באופן כללי, הם קבצים המזהים באופן ייחודי את המכשיר הנייד שלך.
 • מזהים דיגיטליים מכילים ואוספים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והמזהים הדיגיטליים ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך בממשקים אחרים, לרבות פעולות שביצעת, מסכים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע שנצבר באמצעות המזהים הדיגיטליים מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • שימוש במזהים דיגיטליים עשוי להיות מטעם צד ג' – למשל מטעם חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Meta (פייסבוק).

למידע נוסף על השימוש במזהים דיגיטליים באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:

אם אינך רוצה שייעשה שימוש במזהים דיגיטליים, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה שברשותך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה ובהגדרות של מכשיר הקצה.

במידה ואתה משתמש בדפדפן Google Chrome, תוכל גם לנהל את העדפותיך כאן: https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup?hl=en

לתשומת ליבך, נטרול המזהים הדיגיטליים עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

אם אינך רוצה שייעשה שימוש במזהים דיגיטליים, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה שברשותך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה ובהגדרות של מכשיר הקצה.
ניתן לנהל את העדפותייך ביחס לפרסום באמצעות הקישורים הבאים:

אבטחת מידע

 • קבוצת פסגות רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות עליונה, לכן נוקטת ככל שביכולתה באמצעים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר – מניעת אובדן המידע, שינוי המידע ,זליגת המידע וכיו"ב.
 • ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של קבוצת פסגות מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח. בקבוצת פסגות מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע, במטרה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/ או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך וכיוצ"ב.
 • חשוב להבהיר כי על אף אמצעי האבטחה ומשנה הזהירות בהם נוקטת החברה, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט (להלן "קווי תקשורת") כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות הסיכון שצד שלישי יציג עצמו כעמית או כגורם המורשה לפעול מטעם הקבוצה. בעת השימוש בפקסימיליה קיים סיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו, לרבות חתימת העמית, וכן סיכון שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר. בשימוש באתר האינטרנט – קיים סיכון בהתחזות של צד שלישי. על מנת לצמצם את הסיכון במידת האפשר, אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה ולכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית .

מסירת מידע לצד שלישי

הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:

 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 • כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותים (ענן, קבלות דיגיטליות וכיוצא באלו) בארץ או בחו"ל;
 • במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או לצורך מתן שירותים והטבות, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;
 • בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש או התקנון באתר, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים המוצעים באתר ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש והתקנונים, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
 • לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לקבוצה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
 • בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה ו/או למי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי;
 • במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה ו/או מי מהחברות בה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך הקבוצה ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה בקבוצה ו/או בקבוצה עצמה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • לתשומת ליבך, הקבוצה תהיה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.
 • הקבוצה ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש במידע אנונימי, להפוך מידע לאנונימי, וכן להעבירו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע אנונימי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

יתר על כן, במסגרת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים/הפניות לאתרים שונים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וכו' ("האתרים חיצוניים"). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן עם הלחיצה כאמור תצא מהאתר המופעל על-ידי הקבוצה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על ידי צד שלישי, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.

סודיות

קבוצת פסגות מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. קבוצת פסגות אוגרת את המידע ממבקרי האתר לטובת שיפור דרכי הגישה של מבקרי האתר, כל מידע שיימסר ע"י מבקרי האתר יהווה הסכמה חד משמעית לקבוצת פסגות ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר מבקר האתר.

"פישינג" – הונאה מקוונת

 • לתשומת ליבך, גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמאות הגישה שלך ואת פרטי ההזדהות שלך במרמה. לדוגמא, הם עשויים לפנות אליך בהודעת דוא"ל שנראית דומה להודעת דוא"ל המגיעה מהקבוצה, מכיוון שנעשה שימוש בעיצוב וסמני המסחר של הקבוצה, ולבקש ממך למסור פרטים מזהים בדחיפות לצרכים שונים כדוגמת עדכון מערכת, איפוס סיסמה וכדומה. ההודעה המזויפת יכולה לכלול אף קישור לאתרים מזויפים הנחזים להיות אתרים המופעלים ע"י חברות הקבוצה.
 • חשוב לנו להדגיש כי קבוצת פסגות לעולם לא תפנה ללקוחותיה באמצעות מייל ותבקש מהם למסור את הקוד האישי הסודי שלהם בדוא"ל. על כן, אל תענה לבקשה מסוג זה (מומלץ למחוק את ההודעה מתיבת הדואר) ואל תמסור את שם המשתמש ואת סיסמת הגישה שלך לאף אחד.
  אם אתה חושש כי סיסמת הגישה שלך ו/או פרטי ההזדהות שלך ו/או מידע אחר אודותיך הגיעו לידיים זרות, אנא פנה מיידית לשירות הלקוחות של הקבוצה.
 • לפני שימושך בשירותי האתר ממליצה קבוצת פסגות לקרוא את מסמכי "כללי גלישה בטוחה"ו"הימנעות מהונאות באינטרנט ." במקרה של חשש לדליפת מידע יש לפנות למוקד הטלפוני: 6707