תנאים כלליים 

 

הגלישה והשימוש באתר זה של פסגות בית השקעות בע"מ וחברות הבת שלה, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "קבוצת פסגות"), על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן יחד ולחוד: "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

כל מידע באתר בעניין מוצרי ו/או שירותי קבוצת פסגות אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם.

רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ורכישת קרנות סל/התחייבות/פקדון ומכשירים פיננסיים תיעשה על פי תשקיף שבתוקף בלבד ולדיווחים המידיים, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף, ורק הוא, מהווה את המסמך המחייב הבלעדי.

חברות מקבוצת פסגות עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

קבוצת פסגות רשאית לפרסם כתבות ו/או קטעי וידאו ו/או פינות תוכן ו/או בלוגים וכיו"ב (להלן: "פרסומים") הכוללים התייחסות, לרבות ביקורת, אודות אירועים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים המביעים את השקפותיו של משתתף ו/או כותב הפרסומים.

קבוצת פסגות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מעת לעת מחשבונים שונים. ידוע לי כי תפקידם של מחשבונים כאמור הוא לצורכי תמיכה וכלי עזר בלבד ולאו בהכרח כוללים את כל הפרמטרים לטובת החישוב הסופי. אין לראות במידע המתקבל כתוצאה משימוש במחשבונים כאמור ייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למרות שלמיטב ידיעת קבוצת פסגות המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, קבוצת פסגות אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. חברות מקבוצת פסגות, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה  בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. המשתמש מתחייב לשפות את חברות קבוצת פסגות בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.

המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר וקבוצת פסגות אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי חברות קבוצת פסגות ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי חברות קבוצת פסגות ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

על אף שקבוצת פסגות עושה כל שביכולתה למנוע שגיאות ו/או שיבושים באתר, ייתכנו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אי דיוקים וכיו"ב. קבוצת פסגות משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות, אך למרות זאת, כידוע אין אפשרות לחסימה מוחלטת וקבוצת פסגות ו/או ספקי מידע לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר- הן המידע הכללי והן המידע לגבי חשבונותיך.

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, למען נוחיותך. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.

קבוצת פסגות אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. הורדת תוכנות כאמור תתבצע על שיקול דעתך ואחריותך הבלעדית והמלאה. קבוצת פסגות ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לקבוצת פסגות אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי קבוצת פסגות לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. קבוצת פסגות לא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.

האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם וקבוצת פסגות ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת פסגות תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

ידוע לי כי קבוצת פסגות עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השרות לצרכיי, ואין לי התנגדות לכך. קבוצת פסגות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בתוכנות שונות לזיהוי ו/או לנטר מידע אודותיך לרבות שמירת קבצים המכילים מידע בדבר אופן הגלישה שלך. האתר של קבוצת פסגות משתמש בקוקיס (cookies) לטובת הפעלת האתר באופן רציף ותקין. קבוצת פסגות עושה שימוש בקוקיס במטרה להתאים את האתר להעדפות לקוחותיה, לאיסוף נתונים סטטיסטיים בדבר שימוש באתר ולצורכי אבטחת מידע.

ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של חברות מקבוצת פסגות ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין, קבוצת פסגות  רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל לצורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע.

לקבוצת פסגות הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך להודיע לך על כל מראש, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מקבוצת פסגות בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. לך לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית כלפי פסגות בין שינויים כאמור ו/או שיבושים ו/או שגיאות העלולים לקרות אגב השינויים.

אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין קבוצת פסגות לבינך.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן של קבוצת פסגות בלבד. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשדר, לשנות, להפיץ, לשכפל, לבצע בפומבי, לצלם או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא בהסכמה בכתב ומראש של קבוצת פסגות ו/או של בעלי הזכויות.

סימני המסחר של קבוצת פסגות הם קניינה של הקבוצה בלבד. אין להשתמש בסימני המסחר שלה, הרשומים ושאינם רשומים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש. סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות שותפים עסקיים ונותני חסות) הם קניינם של הגורמים כאמור ואין להשתמש בהם בלא הסכמה.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

השירותים באתר זה אינם מוצעים במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

ביחס למידע המפורסם באתר בנוגע לקרנות הגידור של הקבוצה, מובהר כי האמור באתר מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד. אין לראות במידע המובא באתר ו/או הניתוח הכלולים במידע כאמור הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך, או של יחידות השתתפות בקרן ו/או בכלל, או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המופיע באתר אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. המידע באתר, אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ולפיכך מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי, בטרם קבלת החלטה אודות ביצוע ההשקעה.