ࡱ> T8\p Avivit Alfia Ba= =pW08X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Tahoma1Tahoma1Arial1Arial1Arial1 Arial14Arial1Arial1 Arial1Arial1.h8Times New Roman1,8Arial18Arial18Arial1<Arial1Arial1?Arial1>Arial1Arial1 Arial14Arial1Tahoma1 Arial1 Arial1 Tahoma1Tahoma1 Tahoma3" "\ #,##0;" "\ \-#,##0=" "\ #,##0;[Red]" "\ \-#,##0?" "\ #,##0.00;" "\ \-#,##0.00I"" "\ #,##0.00;[Red]" "\ \-#,##0.00u*8_ " "\ * #,##0_ ;_ " "\ * \-#,##0_ ;_ " "\ * "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ,@_ " "\ * #,##0.00_ ;_ " "\ * \-#,##0.00_ ;_ " "\ * "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_         |                   + ,              P P  *  a>  )    ff ` +| +|( +| +| #|+ +|( "| "| #| | | *|@ @ *|@ @ *|@@ *|@ *| @ *|@ *|@@ *| @ *|@ *| *|@ *| *|@ *|@ @  | "| "| *| *| "| *| | *|@ @ 7 *|@ @7 *|@ 7 *|@ @ 7 *|@@ 7 *| @ 7 | | *| +|@ @ | *| *| +|@ @ 7 | | ||oaz3}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *ef * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *L * \}A} 00_ ;_ *23 * \}A} 00_ ;_ *23 * \}A} 00_ ;_ *23 * \}A} 00_ ;_ *23 * \}A} 00_ ;_ *23 * \}A}! 00_ ;_ *23 * \}A}% 00_ ;_ * * \}A}& 00_ ;_ * * \}A}' 00_ ;_ * * \}A}( 00_ ;_ * * \}A}) 00_ ;_ * * \}A}* 00_ ;_ * * \}A}; 00_ ;_ * * \}}, }00_ ;_ * * \.00_"\ * _ ;_ }}< 00_ ;_ * * \???.00_???"\ * ???_ ;_ ???}-}/ 00_ ;_ *}A}- a00_ ;_ * * \}A}1 00_ ;_ * * \}A}2 00_ ;_ *? * \}A}3 00_ ;_ *23 * \}-}4 00_ ;_ *}}: ??v00_ ;_ *̙ * \.00_"\ * _ ;_ }A}= }00_ ;_ * * \}A}6 e00_ ;_ * * \}x}+00_ ;_ * *.0 "\ _ }}8 ???00_ ;_ * *???.0 ???"\ ???_ ;_ ???}-}0 00_ ;_ *}U}7 00_ ;_ * *.0 }-}. 00_ ;_ *}(}G 00_ ;_ *}(}H 00_ ;_ *}(}I00_ ;_ *}(}J00_ ;_ *}(}K00_ ;_ *}(}L00_ ;_ *}(}M00_ ;_ *}(}N00_ ;_ *}(}O00_ ;_ *}(}P00_ ;_ *}(}Q00_ ;_ *}(}R00_ ;_ *}(}S00_ ;_ *}(}T00_ ;_ *}(}U00_ ;_ *}(}V00_ ;_ *}(}W 00_ ;_ *}(}X 00_ ;_ *}(}Y 00_ ;_ *}<}Z 00_ ;_ * *}(}[ 00_ ;_ *}(}_00_ ;_ *}(}`00_ ;_ *}(}a00_ ;_ *}(}b00_ ;_ *}(}c00_ ;_ *}(}d00_ ;_ *}<}g 00_ ;_ * *}(}h00_ ;_ *}(}i00_ ;_ *}(}j00_ ;_ *}(}k 00_ ;_ *}(}l00_ ;_ *}(}n 00_ ;_ * 20% - 1K 20% - 1 ef % 20% - 2K" 20% - 2 ef % 20% - 3K& 20% - 3 ef % 20% - 4K* 20% - 4 ef % 20% - 5K. 20% - 5 ef % 20% - 6K2 20% - 6 ef % 40% - 1K 40% - 1 L % 40% - 2K# 40% - 2 L渷 % 40% - 3K' 40% - 3 L % 40% - 4K+ 40% - 4 L % 40% - 5K/ 40% - 5 L % 40% - 6K3 40% - 6 Lմ % 60% - 1K 60% - 1 23 % 60% - 2K$ 60% - 2 23ږ % 60% - 3K( 60% - 3 23כ % 60% - 4K, 60% - 4 23 % 60% - 5K0 60% - 5 23 %! 60% - 6K4 60% - 6 23 %" Comma#&Currency"Normal$$Percent%1?1 O %&2?!2 PM %'3?%3 Y %(4?)4 d %)5?-5 K %*6?16 F % +b  ,u }% -9 a%. ;  %/ ;5  %01 I}%1 1C 1 I}%O2 2C 2 I}%?3 3C 3 I}%234 45 4 I}%5& [0]6A e% 7"K" %OO 8q ???%????????? ???9& [0] :q ̙ ??v% ;7 %< {  %????????? ???= E }%XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`X 1c 0H - ­ 3 3 48  (-) " 2 4    "529 10  2017-12-31 " 2018-01-2313:22:56  " ""  "  ""   1108 .  "  .  "  .  3 "  3 . " . " 1249 1446 .  .     100 .   .  &.            msci    1096593 1101393 1101419 1116060 1118801 1125749 1138080 N/R "  @"    "  B"    "  G"    "    1096593 -   1001101419 - 1101393 -  "1109420 -   60 -11116060 -  1118801 -  $1125749 -  msci "1138080 -  "    "  *    -  .....    "     3  . .  &   +   #      &"       3%(  " )" ( - )( - ))   /.    /.    .   .   "        '"    3       .  " ..  ..     U 1 -  -   31/12/2017 ( )"      > "   (   )S ,       5     J ,      3A 2 -  -   31/12/2017   \ \ 3- -  ,     "    31/12/2017   (-)\ 3-       31/12/20171( ,   )  ( / *) 3- -  ,           31/12/2017    (1)    (2)$ ( / *) (1)*(2)r 4 -        <) 31/12/2017Q7 78@)9C:;J<->~>9@ Bb Co DD NE F{4H,JnK)LMN_,QFTccB T8 YNb dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} } } } } } } } } } } } }    h        Z B B Y B B Y B B Y B B Y FFFFFFFFFF Y GHHHHHHHHH Y I I J KLLLLM J X Y IIN II OP OPNYY IINIIQRQRNYY IINIIQRQRNYY IINIISTSTNYY IIU V V V V V V UYY I V V I I K M K M V YY I I I K M Ks M K M V YY @<AOAAQ@AYFAAAAAAA YY @ <AxAAR@Aq;AAAAAAA YY @ <A*Ac@Ai8AiHAAAAA YY @ <AAAAAAAAA YY @ <A[PAr@AwZAiHAAAAA YY Z[[[[[[[[[DY Z B B B0*&&&44r`"""t\\\\\.>@<d[Z           ggD T8 Md|J dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} $} } (} } } } } } } } } } } } } M@@   B B Y B BY B BY B BY ]"]]]]]]]]]]]]^Y GHHHHHHHHHHHH Y _ ___ _ ` ` ` ` ` ` ` ` XY$_____aaaaaaaaXY____ b b b b b b b b b YY @ @ @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @+ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @, @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @- @7 @9 @@ @A~ A @ @ A.@AOAAQ@ YY @ @ @ @ @8 @ @ @ @ @ A.@AOAAQ@ YY @ @! @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @. @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @, @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @" @ @ @8 @ @ @ @ @ AAA YY @ @# @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @$ @ @ @8 @ @ @ @ @ AAA YY @ @% @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @& @ @ @8 @ @ @ @ @ AAA YY @ @' @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @/ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @0 @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @( @ @ @8 @ @ @ @ @ AAA YY @ @ @ @ @8 @ @ @ @ @ A.@AOAAQ@ YY @ @) @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @+ @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @, @ @8 @ @ @ @ @ @ @ @ YYD>l*&&&4:( !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? @ @ @1 @7 @: @@ @A~ A @ @ AQ? AYZAAQ@ YY !@ !@ !@2 !@7 !@; !@@ !@A~ !A !@ ! @! A@A@A@ ! YY "@ "@ "@ "@ "@8 "@ "@ "@ "@ " @" AM@AxAAR@ " YY #@ #@! #@ #@ #@8 #@ #@ #@ #@ # @ # @ # @ # @ # YY $@ $@ $@. $@ $@8 $@ $@ $@ $@ $ @ $ @ $ @ $ @ $ YY %@ %@ %@, %@ %@8 %@ %@ %@ %@ % @ % @ % @ % @ % YY &@ &@" &@ &@ &@8 &@ &@ &@ &@ & @& AAA & YY '@ '@# '@ '@ '@8 '@ '@ '@ '@ ' @ ' @ ' @ ' @ ' YY (@ (@$ (@ (@ (@8 (@ (@ (@ (@ ( @( AAA ( YY )@ )@% )@ )@ )@8 )@ )@ )@ )@ ) @ ) @ ) @ ) @ ) YY *@ *@& *@ *@ *@8 *@ *@ *@ *@ * @* AAA * YY +@ +@' +@ +@ +@8 +@ +@ +@ +@ + @ + @ + @ + @ + YY ,@ ,@ ,@/ ,@ ,@8 ,@ ,@ ,@ ,@ , @ , @ , @ , @ , YY -@ -@ -@0 -@ -@8 -@ -@ -@ -@ - @ - @ - @ - @ - YY .@ .@( .@ .@ .@8 .@ .@ .@ .@ . @. AAA . YY /@ /@) /@ /@ /@8 /@ /@ /@ /@ / @/ AM@AxAAR@ / YY 0@ 0@* 0@ 0@ 0@8 0@ 0@ 0@ 0@ 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 YY 1@ 1@ 1@ 1@ 1@8 1@ 1@ 1@ 1@ 1 @ 1 @ 1 @ 1 @ 1 YY 2@ 2@ 2@+ 2@ 2@8 2@ 2@ 2@ 2@ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 YY 3@ 3@ 3@, 3@ 3@8 3@ 3@ 3@ 3@ 3 @ 3 @ 3 @ 3 @ 3 YY 4@ 4@ 4@3 4@7 4@< 4@@ 4@A~ 4A 4@ 4 @4 A@Aq@A1@ 4 YY 5@ 5@ 5@4 5@7 5@= 5@@ 5@A~ 5A 5@ 5 @5 A?A@A&@ 5 YY 6@ 6@ 6@5 6@7 6@> 6@@ 6@A~ 6A 6@ 6 @6 A(\?6 A(\ӳ@6 Affffff? 6 YY 7@ 7@ 7@6 7@7 7@? 7@@ 7@A7AAw@ 7 @7 A&@A@ 7 AQ? 7 YY 8@ 8@ 8@ 8@ 8@8 8@ 8@ 8@ 8@ 8 @8 AR@A*Ac@ 8 YY 9@ 9@! 9@ 9@ 9@8 9@ 9@ 9@ 9@ 9 @ 9 @ 9 @ 9 @ 9 YY :@ :@ :@. :@ :@8 :@ :@ :@ :@ : @ : @ : @ : @ : YY ;@ ;@ ;@, ;@ ;@8 ;@ ;@ ;@ ;@ ; @ ; @ ; @ ; @ ; YY <@ <@" <@ <@ <@8 <@ <@ <@ <@ < @< AAA < YY =@ =@# =@ =@ =@8 =@ =@ =@ =@ = @ = @ = @ = @ = YY >@ >@$ >@ >@ >@8 >@ >@ >@ >@ > @> AAA > YY ?@ ?@% ?@ ?@ ?@8 ?@ ?@ ?@ ?@ ? @ ? @ ? @ ? @ ? YYDZl@ABCDEFGHZL @@ @@& @@ @@ @@8 @@ @@ @@ @@ @ @@ AAA @ YY A@ A@' A@ A@ A@8 A@ A@ A@ A@ A @ A @ A @ A @ A YY B@ B@ B@/ B@ B@8 B@ B@ B@ B@ B @ B @ B @ B @ B YY C@ C@ C@0 C@ C@8 C@ C@ C@ C@ C @ C @ C @ C @ C YY D@ D@( D@ D@ D@8 D@ D@ D@ D@ D @D AAA D YY E@ E@* E@ E@ E@8 E@ E@ E@ E@ E @E AR@A*Ac@ E YY F?B F? F? F? F? F? F? F? F? F ? F ?F C[PCr@ F YY GZ"G[[[[[[[[[[[[DY HZ LB L B L B`4>*@<d[Z333HHG  F GG  ggD T8 (bN dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} I} } &} } } } } (@   B B Y B BY BU BY B BY ]]]]]WY GHHHHY _ __ _ _ XY_____XY ___ c dXY @ @ @ @ @ XY @ @F @ @ @ XY @ @ @+ @ @ XY @ @ @, @ @ XY @ @ @G AYFAA XY @C @ @AYFAA XY @ @) @ @ @ XY @ @F @ @ @ XY @ @ @+ @ @ XY @ @ @, @ @ XY @ @ @HAA@A XY @ @ @IA ,AA XY @D @) @Aq;AA XY @ @* @ @ @ XY @ @F @ @ @ XY @ @ @+ @ @ XY @ @ @, @ @ XY @ @ @JAYAA ~ XY @ @ @KAAA XY @ @ @LAA@A XY @ @ @MAq= #z@~ A XY @ @ @NA!@A XY @E @* @Ai8AiH XYDT l*&&&$*P.TTTTNNTTTTNNNTTTTNNNXN !"#Z' ?O ?P ?Q CwZCiH XY !>R !>S !>T !> !> !XY "Z"[[[["Y #Z 'B 'B 'BhPNT*>@<d[Z"R !##"""ggD T8 +ܮR dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} (} } -} } } } } } } } } $ E} } +   @ @ @ @             B B \ B B Bs B B B eeeeeeeeeeW ffffffffff^ gggggggggg X I III IV I I I I I YIIIIIIIIIIY IIII h h h V V V Y @W @ @ @ @ @ @ @ @ @ Y @ @X @^ @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @. @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @_ @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @, @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @` @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @a @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @b @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @^ @ @ @ @ @ @ @ Y @ @Y @c @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @d @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @e @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @c @ @ @ @ @ @ @ Y @ @Z @f @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @g @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @h @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @f @ @ @ @ @ @ @ Y @ @[ @i @ @ @ @ @ @ @ Y @ @\ @j @ @ @ @ @ @ @ Y @ @] @k @ @ @ @ @ @ @ Y @ @Y @l @ @ @ @ @ @ @ Y @ @ @m @ @ @ @ @ @ @ YD~l*,,8| p ! " # $ % & * @ @ @n @ @ @ @ @ @ @ Y !@ !@ !@i !@ !@ !@ !@ !@ !@ ! @! Y "@ "@ "@o "@ "@ "@ "@ "@ "@ " @" Y #?p #? #? #? #? #? #? #?#CC # Y $>R $>q $>r $> $> $> $> $> $> $ >$ Y %Z%[[[[[[[[[D &Z&ZZZZZZZZZZ *B *B *B ,,>@<dZZ&&& r && $ %%   ggD T8 " dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} +} } 1} } } } } } $ E} } "   )@  @     B B \ B B B B B B iiiiiii^ jtjjjjjj^ kkkkkkk X ` `V ` ` ` ` `YaaaaaaaY l l l b b b b Y @W @ @ @ @ @ @ Y @ @ @x @ @ @ @ Y @ @v @y @ @ @ @ Y @ @w @z @ @ @ @ Y @ @ @{ @ @ @ @Y @ @ @| @ @ @ @Y @ @ @_ @ @ @ @Y @ @ @} @ @ @ @Y @ @ @` @ @ @ @Y @ @ @~ @ @ @ @Y @ @ @ @ @ @ @Y @ @ @ @ @ @ @Y @ @Y @ @ @ @ @Y @ @ @ @ @ @ @Y @ @ @ @ @ @ @Y @u @ @ @ @ @ @Y ? ? ? ? ? ?~ CY >R >q >r > > > >Y Z[[[[[[D ZZZZZZZZ@* D*&&2llllllllllllllllllll&! !B !B !B>>@<dZZrggD T8  dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} !} } } } } } } } }    ,            Z B B Y B BY B BY B BY mmmmmmmY nnnnnnnY I II V V V V XY III h h V V XY @ @ @ @ @ @ @ YY @ @X @F @ @ @ @ YY @ @ @+ @ @ @ @ YY @ @ @| @ @ @ @ YY @ @ @_ @ @ @ @ YY @ @ @, @ @ @ @ YY @ @ @` @ @ @ @ YY @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @F @ @ @ @ YY @ @Y @^ @ @ @ @ YY @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @| @ @ @ @ YY @ @ @_ @ @ @ @ YY @ @ @, @ @ @ @ YY @ @ @` @ @ @ @ YY @ @ @ @ @ @ @ YY @ @ @^ @ @ @ @ YY ? ? ? ? ?CC YY Z[[[[[[DY Z B B B>8 0*&&&..lVpppppppppppppppppj(>@<d[Z:ggD Oh+'0p08 P \hAvivit Alfia@@id՜.+,0HP X`hp x  1 - 3 3 4  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry FfWorkbookSummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{MsoDataStorefWDUUCWURPV3B==2fItem WPropertiesLQH1MQYWY5ANL==2 fItem Properties This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm