ࡱ> g2р\p Ilan Finer Ba==h\:#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Tahoma1Tahoma1.h8Times New Roman1,8Arial18Arial18Arial1Arial1Arial1<Arial1>Arial1?Arial14Arial14Arial1 Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1 Arial3" "\ #,##0;" "\ \-#,##0=" "\ #,##0;[Red]" "\ \-#,##0?" "\ #,##0.00;" "\ \-#,##0.00I"" "\ #,##0.00;[Red]" "\ \-#,##0.00u*8_ " "\ * #,##0_ ;_ " "\ * \-#,##0_ ;_ " "\ * "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ,@_ " "\ * #,##0.00_ ;_ " "\ * \-#,##0.00_ ;_ " "\ * "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_         |                   + ,              P P  *  a>  )    ff ` *| +| )| #| #|+ | | +| | | ||H*j'}-}0 00_ ;_ *}A}1 00_ ;_ * * \}A}2 00_ ;_ *? * \}A}3 00_ ;_ *23 * \}-}4 00_ ;_ *}A}- a00_ ;_ * * \}A}; 00_ ;_ * * \}A}6 e00_ ;_ * * \}}: ??v00_ ;_ *̙ * \.00_"\ * _ ;_ }}8 ???00_ ;_ * * \???.00_???"\ * ???_ ;_ ???}}, }00_ ;_ * * \.00_"\ * _ ;_ }A}= }00_ ;_ * * \}}< 00_ ;_ * * \???.00_???"\ * ???_ ;_ ???}-}. 00_ ;_ *}x}+00_ ;_ * *???.0 ???"\ ???_ }-}/ 00_ ;_ *}U}7 00_ ;_ * *.0 }A}% 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A} 00_ ;_ *23 *}A}& 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A} 00_ ;_ *23 *}A}' 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A} 00_ ;_ *23 *}A}( 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A} 00_ ;_ *23 *}A}) 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A} 00_ ;_ *23 *}A}* 00_ ;_ * *}A} 00_ ;_ *ef *}A} 00_ ;_ *L *}A}! 00_ ;_ *23 *}<}D 00_ ;_ *3 * 20% - 1K 20% - 1 ef % 20% - 2K" 20% - 2 ef % 20% - 3K& 20% - 3 ef % 20% - 4K* 20% - 4 ef % 20% - 5K. 20% - 5 ef % 20% - 6K2 20% - 6 ef % 40% - 1K 40% - 1 L % 40% - 2K# 40% - 2 L渷 % 40% - 3K' 40% - 3 L % 40% - 4K+ 40% - 4 L % 40% - 5K/ 40% - 5 L % 40% - 6K3 40% - 6 Lմ % 60% - 1K 60% - 1 23 % 60% - 2K$ 60% - 2 23ږ % 60% - 3K( 60% - 3 23כ % 60% - 4K, 60% - 4 23 % 60% - 5K0 60% - 5 23 %! 60% - 6K4 60% - 6 23 %" Comma#&Currency"Normal$$Percent%1?1 O %&2?!2 PM %'3?%3 Y %(4?)4 d %)5?-5 K %*6?16 F % +b  ,u }% -9 a%. ;  %/ ;5  %01 I}%1 1C 1 I}%O2 2C 2 I}%?3 3C 3 I}%234 45 4 I}%5& [0]6A e% 7"K" %OO 8q ???%????????? ???9& [0] :q ̙ ??v% ;7 %< {  %????????? ???= E }%XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`& 8 M .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .   "   " " "/""   )    0 "   (")( "   "% " " ".  . $   5    ()8    ()%   "" .    ".&   "*   "0    "-    " 7    (AA-) 6    (AA-) 8   " (AA-) 7    (A+ : -BBB)1.   (A+ : -BBB)8   " (A+ : -BBB)K    - (-BBB )  G     (BBB-)  J   "  - (BBB-)  . :    (AA-) 9    (AA-) ;   " (AA-) 8    (BBB-:A+)7    (BBB-:A+)8    (BBB-:A+)A     - (BBB-) "   ?     (BBB-) A   "  (BBB-) =     (BBB-)  2    (BBB-)>   "  (BBB-) . B  " (A-) - C  " (BBB+:BBB-) - <  "  - (BBB-)  - >  " (A-) - ?  " (BBB+:BBB-) - Q  "  - (BBB-)  -  -  . E   " (A-) - F   " (BBB+:BBB-) - 4  "  (BBB-) 0   - X   "  - (BBB-)  - A   " (A-) - B   " (BBB+:BBB-) - >   "  (BBB-) ,   - T   "  - (BBB-)  -  8    (AA-) 7    (AA-) 8    (AA-) 3   (AA-) 6    (BBB-:A+)5    (BBB-:A+)6    (BBB-:A+)1   (BBB-:A+)G     BBB-  J     BBB-  H   "  BBB-  B    BBB-  < :    (AA-) 9    (AA-) ;   " (AA-) 5    (AA-) 9    (A+:BBB-)8    (A+:BBB-):   " (A+:BBB-)4    (A+:BBB-)A     (BBB-) @     (BBB-) B   "  (BBB-) <     (BBB-) M     - (BBB-)  L     - (BBB-)  N   "  - (BBB-)  H    - (BBB-)  @   " (A-) A   " (BBB+:BBB-)E   "  - (BBB-)<   " (A-) =   " (BBB+:BBB-)A   "  - (BBB-)B    " (A-) C    " (BBB+:BBB-)@    "  -,(BBB-)    G    "  - (BBB-)>    " (A-) ?    " (BBB+:BBB-)C    "  - (BBB-)%       .  " 25  " 75   001 LONG - CALL 001 SHORT - CALL .   " . %   ";     10% ">     10% " . /    "#   "  '   (   "&   " '   " "     "0  "  /  "  "  "  "   +  - " *  - " $  - #  -     "   " " " "  " (WARRANTS)    "  "   - FUTURES9   (FORWARDSWAP) 1  "/" (FORWARDSWAP) 2  "/" (FORWARDSWAP) .  (FORWARDSWAP) +  (FORWARDSWAP) $  - FUTURES "?   (FORWARDSWAP) " 3  (FORWARDSWAP) " 4  (FORWARDSWAP) " 1  (FORWARDSWAP) " )   (LONG) ! "/" (LONG)  (LONG) * / < (LONG) *   (SHORT) " "/" (SHORT)  (SHORT) + / (SHORT) ,   (LONG) ! "/" (LONG) " "/" (LONG) !  (LONG)  (LONG) -   (SHORT) " "/" (SHORT) # "/" (SHORT) "  (SHORT)  (SHORT) /   (LONG) " #  (LONG) " $  (LONG) " %  (LONG) " 0 / (LONG) " 0   (SHORT) " $  (SHORT) " %  (SHORT) " &  (SHORT) " 1 / (SHORT) " 2   (LONG) " &  (LONG) " '  (LONG) " (  (LONG) " 4 / (LONG) " 3   (SHORT) " '  (SHORT) " (  (SHORT) " )  (SHORT) " 4 / (SHORT) "   2    2    2    1    0    0      5     5     5     4     3     3      ) (Tranch) AA- + (Tranch) BBB- A+ ( (Tranch) BB+  (Equity Tranch) * (Tranch) AA - , (Tranch) BBB- A+ ( (Tranch) BB-   (Equity Tranch) 1 "   1 "   1 "   0 "   / "   / "   4 "    4 "    4 "    3 "    2 "    2 "    ) (Tranch) AA - "+ (Tranch) BBB- A+ "' (Tranch) BB+ " (Equity Tranch) "( (Tranch) AA- "* (Tranch) BBB- A+ " . =  (BBB-(   Q       #  - (BBB-)*   (AA-) (   (A+:BBB-)9   - (BBB-)  J     (AA-) H     (A+:BBB-)N     - (BBB-) &    6 "    # "  % "  " *. <   H  (AA-)    H  (AA-)    K " (AA-)    I " (AA-)    7  (AA-)   7  (AA-)   : " (AA-)   8 " (AA-)   "  (AA-) F  (BBB:+A-)    F  (BBB:+A-)    I " (BBB:+A-)    G " (BBB:+A-)    5  (BBB:+A-)  5  (BBB:+A-)  8 " (BBB:+A-)  6 " (BBB:+A-)    (BBB:+A-) Z   - (BBB-)     Z   - (BBB-)     ] "  - (BBB-)     [ "  - (BBB-)     I   - (BBB-)    I   - (BBB-)    L "  - (BBB-)    J "  - (BBB-)    4  - (BBB-)  - " (A-) ". " (BBB:+BBB-) "A "  - (BBB-)  ".     "  ". '   " /"   "'"   "-   " ".   ,    .      )   *.      +      %   #    " DA12DT11DA10DT420DT421DT422DT423DT191DT424DT13DT15DT16DT14DA9DT7DA8DT17DT26DT425DT426DT427DT561DT560DT428DT563DT562DT429DT565DT564DT430DT567DT566DT431DT569DT568DT547DT571DT570DT432DT573DT572DT601DT602DT603DT604DT605DT606DT607DT608DT609DT610DT611DT612DT613DT614DT301DT303DT302DT615DT307DT309DT308DT616DT313DT315DT314DT617DT319DT321DT320DT618DT325DT327DT326DT619DT553DT555DT554DT620DT337DT339DT338DT621DT454DT455DT456DT457DT458DT459DT460DT461DT558DT462DT463DT464DT559DT465DT402DT403DT404DT405DT172DT205DC9DT28DT30DT81DT622DT83DT360DT361DT362DT363DT406DT623DT366DT367DT407DT624DB10DT701DT702DT703DT704DT53DT466DT225DT52DT89DT467DT226DT88DB5DT439DT211DT440DT749DT441DT442DT443DT444DT445DT212DT446DT447DT448DT449DT468DT175DT176DT177DT469DT208DT209DT210DT470DT345DT625DT471DT346DT472DT347DT626DT473DT348DT213DT214DT215DT216DT474DT217DT218DT219DT220DT475DT476DT477DT478DT479DT480DT481DT482DT483DT484DT485DT705DT706DT707DT708DT709DT710DT711DT712DT713DT714DT715DT716DT717DT718DT719DT720DT721DT722DT723DT724DT725DT726DT646DT647DT648DT649DT650DT651DT652DT653DT654DT655DT656DT657DT678DT679DT680DT681DT682DT683DT658DT659DT660DT661DT727DT728DT729DT730DT731DT732DT733DT734DT735DT736DT737DT738DT739DT740DT741DT742DT743DT744DT745DT746DT747DT748DT662DT663DT664DT665DT666DT667DT668DT669DT670DT671DT672DT673DT684DT685DT686DT687DT688DT689DT674DT675DT676DT677DC1DT502DT503DT450DT504DT505DT451DT506DT627DT507DT577DT508DT509DT511DT452DT512DT513DT514DT515DT516DT517DT518DT519DT628DT520DT521DT522DT523DT524DT525DT526DT527DT629DT530DT531DT532DT533DT534DT535DT536DT537DT630DT631DT632DT633DT111DT112DT113DT114<^DT116DT29DT31DT117DT115DT62DT54DT55DT92DT353DT369DE127  616 0  2019-03-31 " 2019-04-15   , ,Fw-s/O1736 ): o=@:IDG`KtOSW1 [9]ef^`bQ&e{.fgj-Emvoq,tw zN !}RU?pe.}^k.;"/p} -]jѣQ^ѤQ^ѥO\ʦDQħDQĨDQĩDQĪDQ«BO¬ C1aOccB g2р >^j~ &".-68BCJNVVVVVVW WWW"W*W2W:WBWJWRWZWbWjWrWzWWW dMbP?_*+%&?'?(?)?" ,,??&U} } _} } } } } (   B B D B BD B BD B BD D CCCD > > > > DD ? ? @ ? CD ? ? @ ? CD ? ? @`A)\ziqA CD ? ? @a A\[7A CD ? ? @b AR?͇A CD ? ? @c~ A CD ? ? @d~ A CD ? ? @e~ A CD ? ? @f~ A CD ? ? @ ? CD ? ? @g~ A CD ? ? @h~ A CD ? ? @ ? CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @iA\B2ΨA CDF ? @jAA CDF ? @k~ A/!~ CDF ? @l~ A CDF ? @mASA CDF ? @ ? CDF ?! @n~ A CDF ?" @o~ A CDF ? @ ? CDF ?# @ ? CDD l*&&&(PFFJJJFFFFFFFFFBBFFBBFBBBB !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? F ?$ @p~ A CD!F !?% !@q~ !A !CD"F "? "@ "? "CD#F #?& #@r~ #A #CD$F $?' $@s~ $A $CD %F %?( %@ %? %CD&F &? &@ &? &CD'F '? '@ '? 'CD(F (?) (@t~ (A (CD)F )?* )@u~ )A )CD*F *?+ *@v~ *A *CD+F +?, +@w~ +A +CD,F ,?- ,@x~ ,A ,CD-F -?. -@y~ -A -CD.F .?/ .@z~ .A .CD/F /?0 /@{~ /A /CD0F 0?1 0@|~ 0A 0CD1F 1?2 1@ 1? 1CD2F 2?3 2@}~ 2A 2CD3F 3?4 3@~~ 3A 3CD4F 4?5 4@~ 4A 4CD5F 5?6 5@~ 5A 5CD6F 6?7 6@~ 6A 6CD7F 7?8 7@~ 7A 7CD8F 8?9 8@~ 8A 8CD9F 9?: 9@ 9? 9CD:F :?; :@~ :A :CD;F ;?: ;@ ;? ;CD<F <?< <@~ <A <CD=F =?: =@ =? =CD>F >?= >@~ >A >CD?F ??> ?@ ?? ?CDD lBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@F @?? @@~ @A @CDAF A?> A@ A? ACDBF B?@ B@~ BA BCDCF C?> C@ C? CCDDF D? D@ D? DCDEF E?A E@ E? ECDFF F?B F@~ FA FCDGF G?C G@~ GA GCDHF H?D H@~ HA HCDIF I?E I@ I? ICDJF J?F J@~ JA JCDKF K?G K@~ KA KCDLF L?H L@~ LA LCDMF M?I M@ M? MCDNF N?J N@ N? NCDOF O?K O@~ OA OCDPF P?L P@~ PA PCDQF Q?M Q@~ QA QCDRF R?N R@ R? RCDSF S?O S@~ SA SCDTF T?P T@~ TA TCDUF U?Q U@~ UA UCDVF V?R V@~ VA VCDWF W?S W@ W? WCDXF X?T X@~ XA XCD YF Y?U Y@ Y? YCDZF Z? Z@ Z? ZCD[F [? [@ [? [CD\F \?V \@\AcDA \CD]F ]?W ]@]Aq= A ]CD^F ^?X ^@~ ^A- ^CD_F _?Y _@~ _A _CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBFFB`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`F `?Z `@`Ap=F2A `CDaF a?[ a@aAGjvA aCDbF b?\ b@~ bA\M bCDcF c?] c@~ cA cCDdF d?^ d@~ dAw" dCDeF e?_ e@~ eA'( eCDfF f?` f@~ fA fCDgF g?a g@~ gA gCDhF h? h@ h? hCDiF i?b i@iA[\A iCDjF j?c j@~ jAZ jCDkF k?d k@~ kA kCDlF l?e l@~ lA lCDmF m?f m@~ mA mCDnF n?g n@~ nA nCDoF o?h o@~ oA oCDpF p?i p@~ pA pCDqF q?j q@~ qA qCDrF r?: r@ r? rCDsF s?k s@~ sA sCDtF t?: t@ t? tCDuF u?l u@~ uA uCDvF v?: v@ v? vCDwF w?m w@~ wA wCDxF x?: x@ x? xCDyF y?n y@~ yANL yCDzF z?o z@~ zA zCD{F {?p {@~ {Ak\ {CD|F |?q |@~ |A |CD}F }? }@ }? }CD~F ~? ~@ ~? ~CDF ?r @~ A CDD lFFBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF ?s @~ A CDF ?t @~ A CDF ?> @ ? CDF ?u @~ Az CDF ?v @A4wA CDF ?w @AR?eA CDF ?> @ ? CDF ?2 @ ? CDF ?x @~ A CDF ?y @~ A CDF ?z @~ A CDF ?{ @ ? CDF ?| @~ A CDF ?> @ ? CDF ?} @~ A CDF ?~ @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ? @~ A CDF ? @ ? CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @AzՒA CDF ? @A{C}A CDF ? @Ap=<\A CDF ? @Aq= 7_A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ? @~ AUq CDF ? @ ? CDD lBBBBFFBBBBBBBBBBBBBBFBBFFFFBBBBF ? @ ? CDF ? @~ A{}b CDF ? @A$pA CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @~ A+tHQ CDF ? @A$A CDF ? @AzƐA CDF ? @~ Ak= CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ? @AHzrA CDF ? @AbA CDF ? @~ A CDF ? @~ A CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @~ A݇ CDF ? @ ? CDF ? @AtbqA CDF ? @~ AnI CDF ? @Aq= |ccA CDF ? @AQhITA CD E ? @ ? CDE ? @ ? CDE ? @~ Ab0A CDE ? @~ A+M CDD lBBFBBBBFBBFFBBBBFFBBFBBBFBFFFBBE ? @~ A CDE ? @A"']A CDE ? @ ? CDE ? @~ A CDE ? @~ A; CDE ? @~ A! CDE ? @~ A CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ AW# CDF ?J @ ? CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ A1/A CDF ?J @ ? CDF ? @~ Aa@ CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ A CDF ?J @ ? CDF ? @~ A CDF ? @AQǢ"A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ A CDF ?J @ ? CDD lBFBBBBBFBBBBBBBBBBFBBBBBFBBBBBBF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ?J @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDD lBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   F ? @ ~ A CDF ? @ ~ A CDF ? @ ~ A CDF ? @ ~ A CDF ? @ ~ A CDF ? @~ A CDF ?J @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CD F ? @~ A CD F ? @~ A CD F ? @~ A CD F ? @~ A CD F ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CD F ? @ ? CDF ? @ ? CDF ?A @ ? CDF ? @ ? CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @~ A CDF ? @ ? CDF ? @~ A CDF ? @ ~ A CDF ? @!~ A CDF ? @"~ A CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBB !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? F ? @# A)\jVA CD!F !? !@$~ !A !CD"F "? "@ "? "CD#F #? #@%~ #A #CD$F $? $@&~ $A $CD%F %? %@'~ %A %CD&F &? &@(~ &A &CD'F '? '@)~ 'A 'CD(F (? (@*~ (A (CD)F )? )@ )? )CD*F *? *@+~ *A *CD+F +? +@,~ +A +CD,F ,? ,@-~ ,A ,CD-F -? -@.~ -A -CD.F .?J .@ .? .CD/F /? /@ /? /CD0F 0? 0@/~ 0A 0CD1F 1? 1@0~ 1A 1CD2F 2? 2@1~ 2A 2CD3F 3? 3@2~ 3A 3CD4F 4? 4@3~ 4A 4CD5F 5? 5@4~ 5A 5CD6F 6? 6@ 6? 6CD7F 7? 7@5~ 7A 7CD8F 8? 8@6~ 8A 8CD9F 9? 9@7~ 9A 9CD:F :? :@8~ :A :CD;F ;? ;@9~ ;A ;CD<F <? <@:~ <A <CD=F =? =@ =? =CD>F >? >@;~ >A >CD?F ?? ?@<~ ?A ?CDD lFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@F @? @@=~ @A @CDAF A? A@>~ AA ACDBF B? B@?~ BA BCDCF C? C@@~ CA CCDDF D? D@ D? DCDEF E? E@A~ EA? ECDFF F? F@B~ FA FCDGF G? G@C~ GA GCDHF H? H@D~ HA HCDIF I? I@ I? ICDJF J?A J@ J? JCDKF K? K@ K? KCDLF L? L@E~ LA LCDMF M? M@F~ MA MCDNF N? N@G~ NA NCDOF O? O@H~ OA OCDPF P? P@I~ PA PCDQF Q? Q@J~ QA QCDRF R? R@ R? RCDSF S? S@K~ SA SCDTF T? T@L~ TA TCDUF U? U@M~ UA UCDVF V? V@N~ VA VCDWF W? W@O~ WA WCDXF X? X@P~ XA XCDYF Y? Y@ Y? YCDZF Z? Z@Q~ ZA ZCD[F [? [@R~ [A [CD\F \? \@S~ \A \CD]F ]? ]@T~ ]A ]CD^F ^? ^@U~ ^A ^CD_F _? _@V~ _A _CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`F `? `@ `? `CDaF a? a@W~ aA aCDbF b? b@X~ bA bCDcF c? c@Y~ cA cCDdF d? d@Z~ dA dCDeF e?J e@ e? eCDfF f? f@ f? fCDgF g? g@[~ gA gCDhF h? h@\~ hA hCDiF i? i@]~ iA iCDjF j? j@^~ jA jCDkF k? k@_~ kA kCDlF l? l@`~ lA lCDmF m? m@ m? mCDnF n? n@a~ nA nCDoF o? o@b~ oA oCDpF p? p@c~ pA pCDqF q? q@d~ qA qCDrF r? r@e~ rA rCDsF s? s@f~ sA sCDtF t? t@ t? tCDuF u? u@g~ uA uCDvF v? v@h~ vA vCDwF w? w@i~ wA wCDxF x? x@j~ xA xCDyF y? y@k~ yA yCDzF z? z@l~ zA zCD{F {? {@ {? {CD|F |? |@m~ |A |CD}F }? }@n~ }A }CD~F ~? ~@o~ ~A ~CDF ? @p~ A CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF ? @ ? CDF ? @ ? CDF ? @q~ A CDF ? @r~ A CDF ? @ ? CDF ? @s~ A CDF ? @t~ A CDF ? @u~ A CDF ? @v~ A CDF ? @w~ AgHU CDF ? @x~ A CDF ? @y~ A CDF ? @ ? CDF ? @z~ A CDF ? @{~ A CDF ? @ ? CDF ?! @|~ A CDF ? @ ? CDF ?" @}~ A CDF ?# @~~ A CDF ?$ @~ A CDF ?% @ ? CDF ? @ ? CDF ?& @~ A CDF ?' @~ A CDF ?( @~ A CDF ?) @~ A CDF ?* @AQ^:_A CDF ?+ @~ A CDF ?, @~ A CDF ?- @~ A CDF ?. @~ A CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBF ?/ @~ A CDF ?0 @~ A CDF ?1 @~ A CDF ?2 @~ A CDF ?3 @~ A CDF ?4 @~ A CDF ?5 @~ A CDF ?6 @~ A CDF ?7 @~ A CDF ?8 @~ A CDF ?9 @~ A CDF ?: @~ A CDF ?; @~ A CDF ?< @~ A CDF ?= @~ A CDF ?> @~ A CDF ?? @~ A CDF ?@ @~ A CDF ? @ ? CDF ?A @~ A CDF ?B @~ A CDF ?C @~ A CDF ?D @ ? CDF ? @ ? CDF ?E @~ A CDF ?F @~ A CDF ? @ ? CDF ?G @~ A CDF ?H @~ A CDF ?I @ ? CDF ? @ ? CDF ?J @~ A CDD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF ? @ ? CDF ?K @~ A CDF ?L @~ A CDF ?M @~ A CDF ?N @ ? CDF ?O @~ A CDF ?P @~ A CDF ?Q @ ? CDF ?R @~ A0 CDF ?S @~ A CDF ?T @~ A CDF ?U @~ A CDF ?V @~ A CDF ?W @ ? CDF ?X @ ? CDF ?Y @ ? CDF ?Z @ ? CDF ?[ @ ? CDF ?\ @ ? CDF ?] @ ? CDF ?^ @ ? CDF ?_ @A(0A CD DCCCCD B BD DDDDDD6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF"&G>@<dDB$%XYggD Oh+'0l08 L Xd Ilan Finer@RG @RG ՜.+,0HP X`hp x   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fn1WWorkbookXSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore B*Wn1W53ZPWQWRA==2 B*Wn1WItem WPropertiesPK2PUS3C25==2 B*Wn1WItem Properties This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm