משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

כאשר בחשבון של עמית או פנסיונר שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים היורשים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך את החשבון.
הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על סכום החיסכון הצבור בחשבון, מה שעלול למנוע מהיורשים לממש את זכאותם.
לאור האמור, פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון חוזר1 אשר מסדיר את התנאים בהם יתאפשר התשלום ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

תנאים למשיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר - ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה2

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים, ובכלל כך במקרים שבהם עמית בקרן פנסיה או פנסיונר לא הותירו אחריהם שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, יאפשר גוף מוסדי את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 • יתרת הכספים בחשבון אינם עולה על 8,000 ש"ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
 • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
 • המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי הכולל:    
              - הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של
                העמית
              - הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים 
              - התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את 
                הכספים או את חלקם.
              - המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
 • לא ניתן  צו ירושה או צו קיום צוואה על שם  העמית שנפטר ו/או לא קיימת בקשה תלויה ועומדת  להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.
 • לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - ככל שסיום עבודה היה אגב הפטירה, הזכאות תהיה לשארי המנוח בלבד. בנוסף, יש להציג אישור מעסיק לשחרור הפיצויים.

 
כיצד מבצעים את המשיכה?

על היורש לעמוד בכללי הזכאות (כפי שפורטו מעלה) ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה למשיכת כספים מחשבון עמית שנפטר - בהתאם לסוג המוצר
   - קופת גמל / קרן השתלמות - למעבר לטופס לחץ כאן     
   - קרן פנסיה חדשה - למעבר לטופס לחץ כאן
   - קרן פנסיה ותיקה - למעבר לטופס לחץ כאן
 •  תעודת פטירה
 •  כתב שיפוי ייעודי - למעבר לטופס לחץ כאן
 •  צילום תעודת הזהות ברור וקריא של היורש.
 •  העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכולים

                 את פרטי חשבון העו"ש על שם היורש אליו יועברו הכספים.

את המסמכים ניתן  לשלוח לפקס:  03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il
או באופן דיגיטלי.
* יתכן ותידרש להציג מסמכים נוספים בהתאם לתקנון הקופה. הזכאות תיבדק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת כספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות במייל psagot@psagot.co.il או בטלפון 6707* או 073-7698774
מרכז שרות הלקוחות של החברה פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00