משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה

במהלך חודש ינואר 2016  נכנסו לתוקף תקנות1 המאפשרות לחוסכים בעלי חשבונות שיתרתם במועד הקובע2 אינה עולה על 8,000 ₪ ואשר עומדים בתנאי המשיכה שנקבעו בתקנות1, למשוך את הכספים ללא תשלום מס.

משיכת כספים ללא תשלום מס, מתאפשרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  • בחשבון לא בוצעו הפקדות לאחר ה - 1.1.2014
  • מיום 1.1.2014 ואליך לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת (דגש: ביצוע העברה בין מסלולים ו/או ביצוע משיכת כספים לאחר ה- 1.1.2014 לא שוללת זכאות למשיכת הכספים)
  • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה לא תעלה על 8,000 ₪ נכון למועד הקובע2
    (דגש: בחישוב היתרה נכללים יתרות כספי התגמולים וכן כספי הפיצויים)


עבור עמיתי פסגות, התקנות מתייחסות למוצרים הבאים3:

  • קופת הגמל פסגות גדיש
  • קופת הגמל פסגות לעמיתי חבר
  • קרן הפנסיה הוותיקה פסגות העל

 

התקנות לא מאפשרות משיכה מחשבון עם יתרה נמוכה בקרן השתלמות, בקרן פנסיה חדשה, בקופה מרכזית לפיצויים, בקופה לדמי מחלה או מכל קופת גמל למטרה אחרת

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת כספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות במייל psagot@psagot.co.il  או בטלפון 6707* או 03-796-8774
מרכז שרות הלקוחות של החברה פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00