תנאי משיכת הכספים

משיכת כספים ללא תשלום מס, מתאפשרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  • בחשבון לא בוצעו הפקדות לאחר ה-  1.1.2014
  • מיום 1.1.2014 ואליך לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת (דגש: ביצוע העברה בין מסלולים ו/או ביצוע משיכת כספים לאחר ה- 1.1.2014 לא שוללת זכאות למשיכת הכספים)
  • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה לא תעלה על 8,000 ₪ נכון למועד הקובע1. (דגש: בחישוב היתרה נכללים יתרות כספי התגמולים וכן כספי הפיצויים)


המועד הקובע - התאריך שלפיו בודקים האם היתרה בחשבון לא עולה על  8,000 ₪. המועד נקבע לפי תאריך הגשת בקשת המשיכה כמפורט להלן:

עבור בקשת משיכה שתוגש עד ל- 31.3.2017: היתרה שתיבדק תהיה נכון ליום 31.12.2015

החל מה-1.4.2017 יחולו הכללים הבאים:

- בגין בקשה שתוגש החל מה- 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת:  היתרה שתיבדק היא נכון ליום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים.

- בגין בקשה שתוגש עד ליום 31 במרץ בשנה מסוימת – היתרה שתיבדק היא נכון ליום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת.

להלן טבלה להמחשה (עד שנת 2020):

תאריך הגשת הבקשה למשיכה:תאריך הקובע לבדיקת היתרה:
1.1.16 עד 31.3.17​31.12.15​
1.4.17 עד 31.3.18​31.12.16​
1.4.18 עד 31.3.19​31.12.17​
1.4.19 עד 31.3.20​31.12.18​