כיצד מושכים?

חשבונות בקופת גמל


ניתן למשוך את הכספים באחת מהדרכים הבאות:

 • פנה לאחד מסניפי בנק הפועלים בע"מ (גם למי שאינו לקוח בנק הפועלים) בצרוף המסמכים הבאים:
  א. צילום/העתק של תעודת הזהות על שמך
  ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכוללים
      את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
  ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי
     פיצויים מהמעסיק
  ד. ככל שמדובר בחשבון של עמית קטין, שני ההורים נדרשים לגשת לסניף 
     בצרוף ת.ז + ספח על שמם הכולל פרטי הקטין ולחתום על פדיון לחשבון עו"ש
     על שמם או על שם הקטין

 • משיכה באמצעות הגשת מסמכי בקשת משיכה לפסגות:
  א. טופס בקשת משיכה ייעודי מלא וחתום - למילוי לחץ כאן
  ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכולים את
      פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
  ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי
     פיצויים מהמעסיק
  ד. ככל שמדובר בחשבון של עמית קטין, שני ההורים נדרשים לחתום על בקשת 
     המשיכה, בצרוף ת.ז + ספח על שמם הכולל פרטי הקטין ולחתום על פדיון
     לחשבון עו"ש על שמם או על שם הקטין


את המסמכים ניתן לשלוח באופן דיגיטלי. ניתן להעביר גם בפקס:  03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

 • משיכה באמצעות פנייה טלפונית למרכז שירות הלקוחות של פסגות:

            בטלפון 6707* או 073-7698774; מרכז שרות הלקוחות פעיל בימים א-ה בין  
           השעות 08:00-17:00 המשיכה תתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון 
           העו"ש על שמך.
           לצורך כך יש להעביר לפסגות:
           א. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכוללים
               את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
           ב. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי
              פיצויים מהמעסיק.

את המסמכים ניתן לשלוח באופן דיגיטלי ניתן להעביר גם בפקס: 03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק - המשיכה תתבצע באמצעות משלוח המחאה "למוטב בלבד" לכתובת הדואר של העמית כפי שמעודכנת במאגר המידע של החברה.

* יתכן ותידרש להציג מסמכים נוספים בהתאם לתקנון הקופה.

משיכה באמצעות פנייה טלפונית למענה אוטומטי למרכז שירות הלקוחות של פסגות:

המשיכה תתבצע ע"י זיהוי במענה האוטומטי באמצעות הקלדת מספר החשבון בקופת הגמל, מספר תעודת זהות, תאריך הנפקת תעודת הזהות ופרטי חשבון הבנק.

משיכת הכספים תבוצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק על שמך, כאשר אימות החשבון יבוצע באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב).

ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, כתנאי לשחרורם יש לצרף אישור שחרור כספי פיצויים מהמעסיק או אישור סיום העסקה במידה וטרם חלפו 4 חודשים ממועד הפרישה.

את המסמכים ניתן לשלוח באופן דיגיטלי. ניתן להעביר גם בפקס: 03-7604458 או לדוא"ל psagot@psagot.co.il

חשבונות בקרן הפנסיה העל

 • משיכה באמצעות הגשת מסמכי בקשת משיכה לפסגות:
  א. טופס בקשת משיכה ייעודי  מלא וחתום - להורדה לחץ כאן
  ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכולים את
      פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים.
  ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי
     פיצויים מהמעסיק.


את המסמכים ניתן לשלוח באופן דיגיטלי. ניתן גם בפקס:  03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

 •  משיכה באמצעות פנייה טלפונית למרכז שירות הלקוחות של פסגות:
  בטלפון 6707* או 073-7698774; מרכז שרות הלקוחות פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00
  המשיכה תתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון העו"ש על שמך.
  לצורך כך יש להעביר לפסגות:
  א. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכוללים
      את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
  ב. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי
      פיצויים מהמעסיק
 
את המסמכים ניתן לשלוח באופן דיגיטלי . ניתן להעביר גם בפקס: 03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק - המשיכה תתבצע באמצעות משלוח המחאה "למוטב בלבד" לכתובת הדואר של העמית כפי שמעודכנת במאגר המידע של החברה.


* יתכן ותידרש להציג מסמכים נוספים בהתאם לתקנון הקרן.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת כספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות במייל psagot@psagot.co.il  או בטלפון 6707* או 073-7698774
מרכז שרות הלקוחות של החברה פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00​