שאלות ותשובות


1. מהם התנאים למשיכת הכספים?
משיכת כספים ללא תשלום מס, מתאפשרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  • בחשבון לא בוצעו הפקדות לאחר ה-  1.1.2014
  • מיום 1.1.2014 ואליך לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת (דגש: ביצוע העברה בין מסלולים ו/או ביצוע משיכת כספים לאחר ה- 1.1.2014 לא שוללת זכאות למשיכת הכספים) 
  • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה לא תעלה על 8,000 ₪ נכון למועד הקובע1
    (דגש: בחישוב היתרה נכללים יתרות כספי התגמולים וכן כספי הפיצויים)


המועד הקובע - התאריך שלפיו בודקים האם היתרה בחשבון לא עולה על  8,000 ₪. המועד נקבע לפי תאריך הגשת בקשת המשיכה כמפורט להלן:

עבור בקשת משיכה שתוגש עד ל- 31.3.2017: היתרה שתיבדק תהיה נכון ליום 31.12.2015

החל מה-1.4.2017 יחולו הכללים הבאים:

- בגין בקשה שתוגש החל מה- 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת:  היתרה שתיבדק היא נכון ליום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים.

- בגין בקשה שתוגש עד ליום 31 במרץ בשנה מסוימת – היתרה שתיבדק היא נכון ליום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת.

להלן טבלה להמחשה (עד שנת 2020):

תאריך הגשת הבקשה למשיכה:תאריך הקובע לבדיקת היתרה:
1.1.16 עד 31.3.17​31.12.15​
1.4.17 עד 31.3.18​31.12.16​
1.4.18 עד 31.3.19​31.12.17​
1.4.19 עד 31.3.20​31.12.18​

 

2. האם אני חייב למשוך את הכספים?
אין חובה למשוך את הכספים. האפשרויות הנוספות שעומדות בפניך:

להשאיר את הכספים בחשבון קופת הגמל - הכספים ימשיכו להתנהל במסגרת הקופה ותהנה מהמשך ניהול החיסכון במסגרת קופת הגמל. יש לציין כי החל מינואר 2016 רשאית חברת קופות הגמל לגבות דמי ניהול שלא יפחתו מ-6 ₪ בחודש מחשבונות אלו.יש לשים לב כי לאורך הזמן היתרה בקופה עשויה לעלות, כתוצאה מתשואה חיובית, ולכן יתכן ובמועד המשיכה היתרה תעלה על 8,000 ₪ ובכך תמנע זכות המשיכה על פי תקנה זו.

אם קיימים חשבונות נוספים על שמך – ניתן למזג את הכסף בחשבון הקטן לחשבון אחר. מיזוג החשבונות יאפשר המשך של ניהול כל הכספים במסגרת קופה אחת. יש לציין כי פעולה זו תגרום לאי עמידה בתנאי המשיכה של חשבונות קטנים (לפי התקנה), ולכן כספים אילו יוכלו להימשך רק לפי תנאי המשיכה "הרגילים" ויתכן אף בתשלום מס. על כן יש לבדוק כדאיות של מהלך זה מול בעל רישיון פנסיוני.

3. יש לי באותה קופת גמל 2 חשבונות , באחד 3500 ₪ ובשני 2500 ₪, האם אוכל למשוך בפטור ממס?
כן, מאחר ו2 החשבונות באותה קופת גמל וסך הכספים אינו עולה על 8000 ₪.

4. יש לי באותה קופת גמל 2 חשבונות, באחד 6000 ₪ ובשני 6500 ₪, האם אוכל למשוך את הכסף?
לא, למרות שמדובר ב 2 חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה ומעל למגבלת הסכום של 8,000 ₪.

5. יש לי שתי קופות גמל שונות (למשל: פסגות גדיש וקופת פסגות לעמיתי חבר), באחת 5000 ₪ ובשניה 3500 ₪, האם אוכל למשוך את הכסף?
כן, מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים מ2 החשבונות.

6. יש לי חשבון בו סך החיסכון הכולל (תגמולים ופיצויים) הוא 10,000 ₪ , אולם סך כספי התגמולים מתחת ל7,000 ₪, האם אוכל למשוך רק את כספי התגמולים במסגרת תקנה זו?
לא, התקרה הקבועה בתקנה זו בסך של 8000 ₪ מתייחסת לכל מרכיבי החיסכון (תגמולים ופיצויים).

7. ביצעתי ניוד לאחר 01.01.2014 מחשבון בקופת גמל עם חיסכון הקטן 8,000 ₪ לחשבון חדש , האם אוכל למשוך את הכספים מהחשבון החדש?
לא, חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום 01 ינואר 2014 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת כספים בהתאם לתקנה זו.

8. מה קורה אם ביצעתי העברה בין מסלולים / משיכה לאחר 01.01.2014 ?
עדיין קיימת זכאות למשיכת יתרת הכספים. העברה בין מסלולים או משיכה אינה פוגעת באפשרות המשיכה לפי התקנה.

9. האם התקנה חלה גם על חוסך במעמד עצמאי?
כן, תקנה זו חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

10. האם התקנה חלה גם על קרן השתלמות / קרן פנסיה חדשה?
לא. התקנה חלה רק על קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקרן פנסיה וותיקה.

11. יש לי בחשבון כספי פיצויים (יתרה נמוכה מ 8000 ₪). האם אשלם מס על המשיכה?
לא. משיכה על פי התקנה, לרבות ממרכיב הפיצויים תהיה ללא מס. אולם יש להציג לקופה אישור שחרור כספי פיצויים מאת המעסיק

12. מה קורה לדמי הניהול בחשבון אם לא מושכים את הכסף?
במידה ולא תמומש הזכאות למשיכת הכספים, החל מיום 1.1.2016 רשאית הקופה לגבות מסך החשבונות בקופה דמי ניהול מינימליים2 בסכום קבוע של ₪72 לשנה (שהם 6 ₪ לחודש) או 1.05% מהצבירה - הגבוה מבניהם. ​