מהו המודל תלוי הגיל

החל משנת 2016 ייכנס לתוקפו מודל חדש בחיסכון הפנסיוני במסגרתו חוסך יוכל לבחור להצטרף למסלול השקעה בעל רמת סיכון המותאמת לגילו

כאשר אנחנו פותחים חיסכון פנסיוני - קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ולעתים גם במהלך תקופת החיסכון, אנו נדרשים לבחור במסלול השקעה, כלומר להחליט כיצד יושקעו כספי החיסכון שלנו ובאיזו רמת סיכון. לבחירה זו השפעה מהותית על סכום החיסכון שנקבל בפרישה ולא אחת אנו תוהים איזה מסלול השקעה מתאים לנו.
כיום מרבית החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני נמצאים במסלולי ההשקעה ה"כלליים" במצב כזה, ניהול ההשקעות עבור חוסכים צעירים וחוסכים מבוגרים, שהצרכים שלהם עשויים להיות שונים מבחינת רמת הסיכון וטווח החיסכון, נעשה באותו המסלול עם אותה מדיניות השקעה.

כתוצאה מכך החליט משרד האוצר להורות לגופים המוסדיים לאמץ מודל שמטרתו להתאים את מסלולי ההשקעה לפי גיל העמית.  במסלולים אילו תתבצע התאמה של רמת הסיכון בניהול ההשקעות לחוסכים לפי קבוצת גיל. החוסכים החדשים שלא יבחרו באופן אקטיבי את מסלולי ההשקעה, ישויכו כברירת מחדל למודל המתאים לגילם.

החל מ- 01.01.2016 - מסלולי השקעה מותאמי גיל

בינואר 2016 תתרחש מהפכה בעולם החיסכון הפנסיוני בישראל. ממועד זה, ייכנס לתוקף מודל  מותאם גיל (המוכר בשמו "המודל הצ'יליאני"), לפיו חוסך במוצר חיסכון פנסיוני יוכל לבחור מסלול השקעה בעל רמת סיכון המותאמת לגילו, אולם לפני שבוחרים חשוב להכיר אילו אפשרויות עומדות בפנינו.
לפי המודל החדש, תנהל כל קופת גמל לפחות שלושה מסלולי השקעה עבור קבוצות הגיל הבאות:
• מסלול השקעה לחוסכים מתחת לגיל  50
• מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 50 עד  60
• מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 60 ומעלה

בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים ינוהל מסלול נוסף עבור מקבלי קצבאות.
החברה המנהלת תקבע את רמת הסיכון בכל מסלול כך שתתאים למאפיינים של החוסכים באותה קבוצת גיל. 

כיצד מצטרפים למסלולי ההשקעה תלויי הגיל?

חוסכים אשר יבחרו להצטרף למודל, ישויכו למסלול שהוגדר עבור קבוצת הגיל שלהם, ובהמשך יועברו באופן אוטומטי למסלולים השונים בהתאם לגילם. כך למשל, חוסך בן 45 יצורף למסלול המתאים לגילו (מסלול לבני 50 ומטה). בהמשך, כשימלאו לו 50, על פי המועד שייקבע בתקנון הקופה, הוא יועבר באופן אוטומטי למסלול המותאם לגילו (מסלול לבני 50 עד 60). כך, ימשיך לעבור בין מסלולי ההשקעה באופן אוטומטי ככל שיתקדם גילו. 
בפני החוסך קיימת גם האפשרות שלא להצטרף למודל, אלא לבחור במסלול השקעה ספציפי. כלומר, באפשרותו לבחור במסלול מותאם גיל (אף של קבוצת גיל אחרת) ללא מעבר אוטומטי לאורך השנים, או לבחור באחד או יותר ממגוון מסלולי ההשקעה האחרים.
יובהר כי עמיתים קיימים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה לא יועברו באופן אוטומטי בין המסלולים תלויי הגיל,  אלא אם ביקשו זאת במפורש באופן אקטיבי, וזאת החל מינואר 2016, ע"י הודעה לחברה המנהלת  בטופס ייעודי.


איך זה משפיע על הכסף שלי?

בחירה במסלול השקעה המותאם לגיל מאפשרת לחוסך להתאים את התנודתיות והסיכון לטווח ההשקעה המתאים לגילו. ניתן גם לבחור לחלק את הכספים בין המסלולים השונים ולקבוע רמת סיכון שמתאימה לצרכים ולמאפיינים הספציפיים של החוסך. לכן, מעת לעת כדאי לבדוק מה המסלול בו מתנהלים כספי החיסכון הפנסיוני שלנו, ולוודא כי הוא מתאים לשינויים בגיל ובצרכים שלנו.
נציין כי כדאי לבחון את מסלולי המודל החדש שיציגו הגופים המנהלים (ובפרט את רמת הסיכון שתוגדר לכל מסלול), ובהתאם לכך לבחור האם להצטרף למסלול מותאם גיל על פי המודל החדש, או להצטרף למסלול ספציפי אחר.