פסגות NEXT גמל להשקעה

​​​​​

פסגות NEXT גמל להשקעה מיועדת לכל גיל ולכל מטרה. החיסכון נזיל וניתן למשיכה בכל עת1, כאשר החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס הכנסה וממס רווח הון2. ניתן להפקיד לחיסכון עד כ- 70,000 ₪ בשנה לכל חוסך, ללא מינימום3, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.

שם הקופה/מסלול
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי | מספר מ"ה 7810

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

למידע נוסף
6.66% ינואר- יולי 2021
3.44% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה מניות | מספר מ"ה 7811

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
10.31% ינואר- יולי 2021
4.82% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח | מספר מ"ה 7812

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
2.08% ינואר- יולי 2021
2.51% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה חו"ל | מספר מ"ה 7813

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי...

למידע נוסף
7.58% ינואר- יולי 2021
3.04% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | מספר מ"ה 7814

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
3.26% ינואר- יולי 2021
1.08% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח קונצרני | מספר מ"ה 7815

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות...

למידע נוסף
3.44% ינואר- יולי 2021
1.06% ינואר- דצמבר 2020
*אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל הינו בכפוף לאמור בתקנון הקרן ובהוראות ההסדר התחיקתי. קבלת הלוואה הינה בכפוף לנהלי החברה והוראות הדין, לרבות הוראות הממונה על אגף שוק ההון. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. ט.ל.ח.

 

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו.בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר.בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית.בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.

 


פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת ובכפוף לתשלום מס רווח הון כדין. 2. פטור ממס הכנסה וממס רווח הון יתאפשר מגיל 60, באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת ע"י העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. 3. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לשנת 2020 - 71,337 ₪). אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. האמור אינו מהווה ייעוץ מס על ידי יועץ מס. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.