מ"ה 7815 פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות,  אג"ח להמרה ופקדונות,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על  120%

מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל,  בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 1,759 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.25%ינואר- אוקטובר 2018 3.46%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 3% אגח ממשלתי צמוד
  • 5% אגח ממשלתי שקלי
  • 55% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אגח קונצרני שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות