מ"ה 7815 פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח קונצרני

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות,  אג"ח להמרה ופקדונות,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על  120%

מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל,  בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 3,394 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/08/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.55%-ינואר- אוגוסט 2020 7.34%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 2% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 49% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 25% אג"ח קונצרני שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות