מ"ה 7813 פסגות NEXT גמל להשקעה חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 11,294 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/08/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.85%ינואר- אוגוסט 2020 7.13%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 38% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 44% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 14% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.57%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.20%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.25%
להצטרפות

תקנונים ודוחות