מ"ה 7813 פסגות גמל להשקעה חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 9,415 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.32%ינואר - אוקטובר 2019 2.53%ינואר - דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 30% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 13% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.61%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.24%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.20%
להצטרפות

תקנונים ודוחות