מ"ה 7812 פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 39,729 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.60%ינואר- יולי 2020 6.91%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 30% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 25% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 16% אג"ח קונצרני שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות