מ"ה 7812 פסגות גמל להשקעה אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 4,213 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/08/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.93%ינואר- אוגוסט 2017 0.12%דצמ-16

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 37% אגח ממשלתי צמוד
  • 25% אגח ממשלתי שקלי
  • 2% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 26% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות גמל ופנסיהבע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.03%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f