מ"ה 7812 פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 34,613 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/05/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.18%ינואר- מאי 2021 2.51%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/05/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 24% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 27% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 17% אג"ח קונצרני שקלי
  • 13% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.51%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות