מ"ה 7811 פסגות גמל להשקעה מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 115,958 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

15.89%ינואר - אוקטובר 2019 3.40%-ינואר - דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 15% אגח ממשלתי צמוד
  • 35% אגח ממשלתי שקלי
  • 23% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.49%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות