מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 129,873 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 32% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.91%ינואר- אוקטובר 2017 0.39% דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 16% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 21% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.02%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f