מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 299,464 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.03%ינואר- נובמבר 2018 6.14%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 14% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.54%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות