מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 182,312 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 32% נכון לתאריך 31/12/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.14%ינואר- דצמבר 2017 0.39%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2017

  • 13% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 7% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 13% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.02%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f