מ"ה 7810 פסגות NEXT גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 619,702 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.61%ינואר- יוני 2021 3.44%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 11% מניות בארץ
  • 34% מניות בחו"ל
  • 8% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 10% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.55%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.28%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות