מ"ה 7810 פסגות NEXT גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 590,180 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 39% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.17%-ינואר- יולי 2020 11.60%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 12% מניות בארץ
  • 28% מניות בחו"ל
  • 6% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 14% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.54%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות