מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 228,679 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/04/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 30/04/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.05%-ינואר- אפריל 2018 6.14%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/04/2018

  • 13% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 1% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 11% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.54%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f