מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 529,795 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.83%ינואר- נובמבר 2019 1.57%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 13% מניות בארץ
  • 22% מניות בחו"ל
  • 8% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 15% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 18% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות