מ"ה 7810 פסגות גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

 • שווי נכסים 467,336 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.01%ינואר- יולי 2019 1.57%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2019

  • 21% מניות בארץ
  • 14% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה14/11/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות