רשימת המסלולים

• בחירת מסלול השקעה מבין 4 מסלולים:

   1. מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון גבוה
   2. מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
   3. מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון נמוך
   4. מסלול השקעה הלכתי

• גמישות במעבר בין המסלולים
• אפשרות לעבור בין מסלולים ללא אירוע מס וללא עלות

​מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת מחדל)

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות.  החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם  נכסי אג"ח ואינם מניות, תהיה על פי שיקול דעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

מ"ה: 11380
חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
יצוין כי בשלב זה מסלולי ההשקעה אינם פעילים
הקופה מתופעלת בבנק פועלים
תקנון

לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. 

מ"ה: 11381
חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
יצוין כי בשלב זה מסלולי ההשקעה אינם פעילים
הקופה מתופעלת בבנק פועלים
תקנון

לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים, תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

מ"ה: 11382
חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
יצוין כי בשלב זה מסלולי ההשקעה אינם פעילים
הקופה מתופעלת בבנק פועלים
תקנון

לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן

מסלול הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית. 

מ"ה: 11383
חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
יצוין כי בשלב זה מסלולי ההשקעה אינם פעילים
הקופה מתופעלת בבנק פועלים
תקנון

קריאת קודש
תעודת כשרות
תעודת כשרות - בד"ץ
תעודת כשרות - בעזלא
תעודת כשרות - חב"ד

 

 

לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן

f