מ"ה 11383 מסלול השקעה הלכתי 513765347-00000000011379-0011383

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית. 

 

קריאת קודש
תעודת כשרות - בד"ץ

תעודת כשרות - בעזלא
תעודת כשרות - חב"ד

 • שווי נכסים 439,478 אלפי ש"ח נכון לתאריך 27/09/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 17% נכון לתאריך 27/09/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.55%ינואר- ספטמבר 2018 4.74%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 27/09/2018

  • 14% מניות בארץ
  • 3% מניות בחוץ לארץ
  • 29% אגח ממשלתי צמוד
  • 60% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 9% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 16% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות