מ"ה 11383 פסגות חיסכון לכל ילד - מסלול הלכה 513765347-00000000011379-0011383

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית. 

 

קריאת קודש
תעודת כשרות - בד"ץ

תעודת כשרות - בעזלא
תעודת כשרות - חב"ד

 • שווי נכסים 744,785 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.71%ינואר - אוקטובר 2019 2.11%-ינואר - דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 46% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 47% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות