מ"ה 11383 פסגות חיסכון לכל ילד - מסלול הלכה 513765347-00000000011379-0011383

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית. 

 

קריאת קודש
תעודת כשרות - בד"ץ

תעודת כשרות - בעזלא
תעודת כשרות - חב"ד

 • שווי נכסים 877,686 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.30%-ינואר- יולי 2020 11.17%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 1% מניות בחו"ל
  • 32% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 58% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות