מ"ה 11382 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 513765347-00000000011379-0011382

​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים, תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

 • שווי נכסים 220,009 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 92% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

11.38%ינואר- יוני 2021 4.98%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 25% מניות בארץ
  • 69% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.35%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות