מ"ה 11382 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 513765347-00000000011379-0011382

​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים, תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

 • שווי נכסים 83,277 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 95% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.60%ינואר- נובמבר 2018 8.32%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 37% מניות בארץ
  • 58% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.25%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות