מ"ה 11381 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. ​

 • שווי נכסים 42,417 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.80%ינואר 2019 1.55%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 14% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות