מ"ה 11381 מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. ​

 • שווי נכסים 31,891 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 28/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.06%ינואר- יוני 2018 5.16%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/06/2018

  • 14% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f