מ"ה 11381 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. ​

 • שווי נכסים 93,715 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 46% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.47%ינואר- יולי 2021 2.76%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 10% מניות בארץ
  • 34% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 23% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 3% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.09%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.07%

תקנונים ודוחות