מ"ה 11381 מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. ​

 • שווי נכסים 21,316 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 30% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.90%ינואר- אוקטובר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2017

  • 15% מניות בארץ
  • 15% מניות בחוץ לארץ
  • 3% אגח ממשלתי צמוד
  • 22% אגח ממשלתי שקלי
  • 26% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f