מ"ה 11381 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של המסלול. ​

 • שווי נכסים 59,390 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.10%ינואר- ספטמבר 2019 1.55%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 14% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות