מ"ה 11380 פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 513765347-00000000011379-0011380

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות.  החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם  נכסי אג"ח ואינם מניות, תהיה על פי שיקול דעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

 • שווי נכסים 193,350 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.89%ינואר- יולי 2019 0.95%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2019

  • 6% מניות בארץ
  • 4% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 28% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות