מ"ה 1306 (מ"ה חדש 9844) פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 72,999 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2017
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 30/06/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.25%ינואר- יוני 2017 0.16%-ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2017

  • 20% מניות בארץ
  • 21% מניות בחו"ל
  • 7% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 18% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 9% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.30%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות