מ"ה 1306 (מ"ה חדש 9844) פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 62,201 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 42% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.52%ינואר- מרץ 2017 0.16%-ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 21% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.30%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f