מ"ה 1306 (מ"ה חדש 9844) פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 41% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.16%-ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 20% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 12% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.43%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.33%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f