מ"ה 1305 (מ"ה חדש 9845) פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 * 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 448,411 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.06%ינואר- מרץ 2017 2.32%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 17% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1303
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f