מ"ה 1303 (מ"ה חדש 9846) פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​

 • שווי נכסים 185,998 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2017
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 30/06/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.78%ינואר- יוני 2017 2.27%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2017

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחו"ל
  • 21% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 31% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות