מ"ה 1303 (מ"ה חדש 9846) פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​

 • שווי נכסים 185,376 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.59%ינואר- מרץ 2017 2.27%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 20% אגח ממשלתי צמוד
  • 31% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f