מ"ה 1303 (מ"ה חדש 9846) פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​

 • שווי נכסים 182,657 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.37%ינואר- אוקטובר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2016

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 20% אגח ממשלתי צמוד
  • 32% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • תאריך הקמה30/06/2014
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0.45%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f