קופות גמל

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כהון (סכום חד פעמי) בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

 

 רשימת קופות גמל

 

שם הקופה תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2016
פסגות גדיש מניות4 | מספר מ"ה 1330 513765347-00000000000106-1330-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
7.21% ינואר- מאי 2017
5.45% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות18 | מספר מ"ה 989 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות...

למידע נוסף
4.94% ינואר- מאי 2017
5.21% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש הלכה43 | מספר מ"ה 2017 513765347-00000000000106-2017-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות...

למידע נוסף
2.02% ינואר- מאי 2017
1.36% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות 17 | מספר מ"ה 270 513765347-00000000000106-0270-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
1.99% ינואר- מאי 2017
1.79% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש חו"ל14 | מספר מ"ה 205 513765347-00000000000106-0205-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור שלא  יפחת מ 75% ולא יעלה על...

למידע נוסף
1.02%- ינואר- מאי 2017
3.42% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל45 | מספר מ"ה 1431 513765347-00000000000106-1431-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
1.36% ינואר- מאי 2017
0.56% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש כספי1 | מספר מ"ה 1333 513765347-00000000000106-1333-000

במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי...

למידע נוסף
0.04% ינואר- מאי 2017
0.09% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש אג"ח2 | מספר מ"ה 1332 513765347-00000000000106-1332-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
1.45% ינואר- מאי 2017
1.56% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות 44 | מספר מ"ה 1331 513765347-00000000000106-1331-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.02% ינואר- מאי 2017
1.83% ינואר- דצמבר 2016
פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד16 | מספר מ"ה 835 513765347-00000000000106-0835-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות....

למידע נוסף
2.04% ינואר- מאי 2017
1.50% ינואר- דצמבר 2016
(מ"ה חדש 9891) פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 | מספר מ"ה 550 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ...

למידע נוסף
1.83% ינואר- מאי 2017
0.88% ינואר- דצמבר 2016
(מ"ה חדש 9890) פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 | מספר מ"ה 106 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
3.60% ינואר- מאי 2017
2.91% ינואר- דצמבר 2016
(מ"ה חדש 9889) פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה20 | מספר מ"ה 450 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
4.36% ינואר- מאי 2017
3.34% ינואר- דצמבר 2016
קופת גמל בניהול אישי IRA | מספר מ"ה 1514 513765347-00000000001514-1514-000

קופת גמל בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח

למידע נוסף
1.62% ינואר- מאי 2017
1.55% ינואר- דצמבר 2016
כל הקופות שמוזגו
פסגות גדיש אג"ח חו"ל25 | מספר מ"ה 548 513765347-00000000000106-0548-000

​לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח מט"ח ו/או צמוד מט"ח ו/או בפקדונות צמודי מט"ח ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות...

למידע נוסף
0% ינואר- פברואר 2016
0.35%- ינואר- דצמבר 2015
פסגות גדיש אג"ח קונצרני15 | מספר מ"ה 208 513765347-00000000000106-0208-000

​לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח של חברות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בסוג השקעה זה ו/או בניירות ערך מסחריים ו/או בהלוואות ו/או בתעודות סל על...

למידע נוסף
0% ינואר- פברואר 2016
0.54% ינואר- דצמבר 2015
פסגות גוונים אג"ח בינלאומי33 | מספר מ"ה 838

לפחות 50% יושקעו באג"ח בינלאומי ממשלתי ו/או קונצרני

למידע נוסף
f