מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,623,206 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 18% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.47%ינואר- נובמבר 2019 1.18%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 7% מניות בארץ
  • 11% מניות בחו"ל
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 21% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 0.20%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות