מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,278,921 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 15% נכון לתאריך 28/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.13%-ינואר- יוני 2018 4.12%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/06/2018

  • 6% מניות בארץ
  • 9% מניות בחוץ לארץ
  • 15% אגח ממשלתי צמוד
  • 26% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 0.43%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f