מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,385,876 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 17% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.90%ינואר 2019 1.18%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 7% מניות בארץ
  • 10% מניות בחוץ לארץ
  • 19% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 0.43%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות