מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,516,367 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 29% נכון לתאריך 31/05/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.21%ינואר- מאי 2021 2.59%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/05/2021

  • 9% מניות בארץ
  • 15% מניות בחו"ל
  • 13% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 12% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 20% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 11% אג"ח קונצרני שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.19%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.56%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.24%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות