מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,577,733 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 18% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.05%ינואר- ספטמבר 2019 1.18%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 7% מניות בארץ
  • 11% מניות בחוץ לארץ
  • 17% אגח ממשלתי צמוד
  • 22% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 0.20%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות