מ"ה 9891 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,553,467 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 23% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.73%-ינואר- אוקטובר 2020 8.98%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 8% מניות בארץ
  • 12% מניות בחו"ל
  • 12% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 21% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 18% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 0.12%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.57%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות