מ"ה 9890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ​

 • שווי נכסים 23,355,155 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.98%ינואר- ינואר 2021 4.18%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 16% מניות בארץ
  • 26% מניות בחו"ל
  • 6% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 7% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 8% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 11% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 0.78%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.20%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.17%
להצטרפות

תקנונים ודוחות