מ"ה 9890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ​

 • שווי נכסים 22,715,159 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.93%-ינואר- אוקטובר 2020 11.21%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 14% מניות בארץ
  • 20% מניות בחו"ל
  • 6% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 8% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 12% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 0.78%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.20%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.17%
להצטרפות

תקנונים ודוחות