מ"ה 9890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ​

 • שווי נכסים 25,934,702 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.60%ינואר 2019 0.72%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 16% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 9% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 7% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 1%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.70%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות