מ"ה 9890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ​

 • שווי נכסים 26,022,112 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 30% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.34%ינואר- נובמבר 2019 0.72%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 15% מניות בארץ
  • 15% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 14% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 8% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 9% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 0.74%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.67%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות