מ"ה 9890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ​

 • שווי נכסים 23,008,398 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.06%ינואר- יולי 2021 4.18%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 11% מניות בארץ
  • 29% מניות בחו"ל
  • 7% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אג"ח קונצרני שקלי
  • 3% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 12% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.92%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.25%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.19%

תקנונים ודוחות