מ"ה 989 פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות 18 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
 • שווי נכסים 74,366 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 92% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.36%ינואר- פברואר 2017 5.21%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 44% מניות בארץ
  • 48% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/04/2004
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 1.15%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.71%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8685492

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 8684461

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f