מ"ה 989 פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות 18 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף
להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
 • שווי נכסים 76,220 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 93% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

15.25%ינואר- יוני 2021 7.24%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 31% מניות בארץ
  • 62% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/04/2004
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.13%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.33%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8685492

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 8684461

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית