מ"ה 989 פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות 18 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף
להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
 • שווי נכסים 67,093 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 97% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.84%ינואר- נובמבר 2018 10.16%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 46% מניות בארץ
  • 51% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/04/2004
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 2.35%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.59%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8685492

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 8684461

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית