מ"ה 989 פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות 18 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
 • שווי נכסים 73,418 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 94% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.56%ינואר- מרץ 2017 5.21%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 45% מניות בארץ
  • 49% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/04/2004
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: 2.37%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.20%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8685492

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 8684461

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f