מ"ה 9889 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 20 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,139,162 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 31/08/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.31%-ינואר- אוגוסט 2020 12.73%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2020

  • 18% מניות בארץ
  • 28% מניות בחו"ל
  • 3% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 8% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 7% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 0.69%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.68%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.17%
להצטרפות

תקנונים ודוחות