מ"ה 9889 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 20 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,221,478 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 31/10/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.43%ינואר - אוקטובר 2019 2.87%-ינואר - דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2019

  • 20% מניות בארץ
  • 24% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 8% אגח ממשלתי שקלי
  • 12% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 5% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 0.82%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.70%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.19%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות