מ"ה 9889 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 20 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,133,162 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.56%ינואר- אוקטובר 2017 3.34%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2017

  • 22% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 7% אגח ממשלתי צמוד
  • 10% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 1.06%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f