מ"ה 9889 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 20 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 1,137,119 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 56% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.54%ינואר- יוני 2021 5.42%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 16% מניות בארץ
  • 35% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 3% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 9% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.74%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.67%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.24%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.19%
להצטרפות

תקנונים ודוחות