מ"ה 837 פסגות גוונים מניות 41

  • לפחות 50% יושקעו במניות בארץ ובחו"ל, בנגזרים על מדדי מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f