מ"ה 836 פסגות גוונים מניות חו"ל 42

  • לפחות 50% יושקעו במניות בחו"ל ובנגזרים על מדדי מניות ומדדי מניות בחו"ל

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f