מ"ה 835 פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד 16 513765347-00000000000106-0835-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי מסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים, תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
 • שווי נכסים 251,520 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.30%ינואר- יולי 2021 0.73%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 46% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 33% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 10% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 1.27%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.68%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.00%

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית