מ"ה 835 פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד 16 513765347-00000000000106-0835-000

  במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול בנכסים צמודי מדד  ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, וזאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול.
  • שווי נכסים 497,573 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2016

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  2.03%ינואר- אוקטובר 2016 0.82%ינואר- דצמבר 2015

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2016

   • 0% מניות בארץ
   • 0% מניות בחוץ לארץ
   • 54% אגח ממשלתי צמוד
   • 7% אגח ממשלתי שקלי
   • 29% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 1% אגח קונצרני שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 7% פקדונות והלוואות
   • 1% מזומנים ושווי מזומנים
   • 1% אגח קונצרני לא סחיר
   • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 0% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה30/06/2003
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.77%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.02%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f