מ"ה 833 פסגות גוונים אג"ח לא צמודות 32

  • לפחות 50% יושקעו באג"ח לא צמודות בריבית קבועה ובאג"ח לא צמוד בריבית משתנה

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f