מ"ה 832 פסגות גוונים כספית טווח קצר 40

  • לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו במזומן, בפקדונות קצרי מועד, במק"מים, בניירות ערך מסחריים ובניירות ערך סחירים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת, מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, ובלבד שמשך החיים הממוצע של הנכסים (ברמת כלל נכסי המסלול) הינו עד שנה אחת וכן שנכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או באופציות על מניות ו/או באופציות על מדדי המניות ו/או בכל נכס אחר המאפשר חשיפה לשוקי המניות

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f