מ"ה 775 פסגות גמל בטא (סגנון) 23 513765347-00000000000707-0775-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות, אופציות ואג"ח להמרה
 • שווי נכסים 569,153 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • אחוז השקעה מנייתי 49% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

12.97% ינואר- דצמבר 2013 11.11% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 25% מניות בארץ
  • 24% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 12% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה17/09/2002
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.96%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית
f