מ"ה 774 פסגות סגנון גמל אג"ח 21 513765347-00000000000547-0774-000

 • לפחות 80% מנכסי המסלול בקופה יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים בדירוג AA לפחות, ויתרת נכסי המסלול בקופה בכל השקעה כפי שיוחלט ע"י החברה המנהלת מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי, ובלבד שנכסי המסלול בקופה לא יושקעו במניות ו/או אופציות למניות ו/או אופציות על מדדי מניות

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה17/09/2002
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

מספר הפוליסה 8648353

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית מתאונה בלבד

מספר הפוליסה 8651106

 • ריסק למקרה מוות
f