מ"ה 709 פסגות גמל מניות 10 513765347-00000000000707-0709-000

מסלול מנייתי, לפחות 75% מנכסיי הקופה יושקעו במניות

 • שווי נכסים 177,525 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • אחוז השקעה מנייתי 96% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

22.98% ינואר- דצמבר 2013 10.75% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 46% מניות בארץ
  • 50% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה31/12/2000
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.86%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.08%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית
f