מ"ה 708 פסגות גמל כללי 9 513765347-00000000000707-0708-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 5,656,960 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.73% ינואר- דצמבר 2013 11.37% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 17% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 11% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה31/12/2000
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.89%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית
f