מ"ה 707 פסגות גמל עד 10% מניות 8 513765347-00000000000707-0707-000

 • שיעור השקעה במניות לא יעלה על 10% מסך נכסי המסלול.
 • שווי נכסים 1,218,363 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.19% ינואר- דצמבר 2013 9.21% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 31% אגח ממשלתי שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 11% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה31/12/2000
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.75%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית
f