מ"ה 550 (מ"ה חדש 9891) פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 26 513765347-00000000000106-9891-000

  נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.88%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 25% אגח ממשלתי צמוד
  • 30% אגח ממשלתי שקלי
  • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.72%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8685492

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 8684461

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f