מ"ה 550 פסגות גדיש שקלית 26 513765347-00000000000106-9891-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בחוב שאינו צמוד למדד כלשהו לרבות פיקדונות שקליים לא צמודים למדד כלשהו ו/או מק"מ ו/או אג"ח ממשלתיות שאינן צמודות למדד כלשהו ו/או אג"ח של חברות שאינן צמודות למדד
כלשהו ו/או בני"ע מסחריים ו/או בהלוואות שאינן צמודות למדד כלשהוא ו/או בתעודות סל על מדדי אג"ח שאינם צמודות למדד כלשהויתרת נכסי המסלול תושקע על פי שקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות, וזאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. במקרה כאמור החברה תתאים את השקעות נכסי המסלול למדיניות ההשקעות עם הפיכת המניות שנתקבלו לסחירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות
כאמור לעיל.
 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 0.13%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.61%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית