מ"ה 549 פסגות גמל מדדית 24 513765347-00000000000707-0549-000

 • מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו בנכסים צמודי מדד ובלבד שלפחות 50% יושקעו באגרות חוב צמודות למדד. יתר נכסי המסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובלבד שלא יהיו חשופים למניות או לניירות ערך המירים למניות למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב. במקרה כאמור תתאים החברה את השקעות המסלול למדיניות ההשקעות וזאת לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות.
 • שווי נכסים 181,139 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.95% ינואר- דצמבר 2013 9.38% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 70% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 5% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 8685492

 • ריסק למקרה מוות

פוליסה מספר 8684461

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית
f