מ"ה 548 פסגות גדיש אג"ח חו"ל 25 513765347-00000000000106-0548-000

​לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח מט"ח ו/או צמוד מט"ח ו/או בפקדונות צמודי מט"ח ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות במט"ח ו/או בנגזרים למט"ח בישראל ו/או בחו"ל. יתרת הנכסים תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שלא תושקע במניות או בניירות ערך המירים למניות, זאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. במקרה כאמור החברה תתאים את השקעות נכסי המסלול למדיניות ההשקעות עם הפיכת המניות שנתקבלו לסחירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות כאמור לעיל.

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/12/2015

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- פברואר 2016 0.35%-ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 62% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 11% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 26% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2015: 0.86%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f