מ"ה 548 פסגות גדיש אג"ח חו"ל 25 513765347-00000000000106-0548-000

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/12/2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2015: 0.86%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.07%

תקנונים ודוחות