מ"ה 547 פסגות סגנון גמל מניות 27 513765347-00000000000547-0547-000

 • לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות ו\או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מתמחות במניות ו/או בנגזרים למניות ו\או למדדים למניות ו\או לסלי מניות הנסחרים בישראל ו/או בחו"ל, ויתרת נכסי המסלול בקופה יושקעו בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה03/03/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

מספר הפוליסה 8648353

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית מתאונה בלבד

מספר הפוליסה 8651106

 • ריסק למקרה מוות
f