מ"ה 547 פסגות סגנון גמל מניות 27 513765347-00000000000547-0547-000

  • לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות ו\או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מתמחות במניות ו/או בנגזרים למניות ו\או למדדים למניות ו\או לסלי מניות הנסחרים בישראל ו/או בחו"ל, ויתרת נכסי המסלול בקופה יושקעו בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה03/03/1993
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

מספר הפוליסה 8648353

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית מתאונה בלבד

מספר הפוליסה 8651106

  • ריסק למקרה מוות
f