מ"ה 450 פסגות גדיש בטא 20 513765347-00000000000106-9889-000

  בכפוף להשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, במסלול זה יושקעו לפחות 10% מנכסי המסלול במניות ו/או המירים למניות, אם באופן ישיר ואם באמצעות מכשירים הנותנים חשיפה למניות. אולם, אם יוצר מצב בו יחולו שינויים מהותיים בשוק ההון, רשאי החברה המנהלת להקטין שיעור זה אף מתחת ל- 10% לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים. יתרת הנכסים, שלא יושקעו כאמור, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/09/1990
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 1.06%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות