מ"ה 450 פסגות גדיש בטא 20 513765347-00000000000106-9889-000

  בכפוף להשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, במסלול זה יושקעו לפחות 10% מנכסי המסלול במניות ו/או המירים למניות, אם באופן ישיר ואם באמצעות מכשירים הנותנים חשיפה למניות. אולם, אם יוצר מצב בו יחולו שינויים מהותיים בשוק ההון, רשאי החברה המנהלת להקטין שיעור זה אף מתחת ל- 10% לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים. יתרת הנכסים, שלא יושקעו כאמור, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/12/2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/09/1990
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 1.06%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות