מ"ה 450 (מ"ה חדש 9889) פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 20 513765347-00000000000106-9889-000

  נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
 • שווי נכסים 1,042,243 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 43% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.61%ינואר- מרץ 2017 3.34%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 22% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 7% אגח ממשלתי צמוד
  • 10% אגח ממשלתי שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 9% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/09/1990
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: 1.06%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f