מ"ה 449 פסגות רקיע 29

  • החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ולפחות 10% משווי נכסי הקופה יושקעו במניות, אופציות, ואג"ח להמרה

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f