מ"ה 449 פסגות רקיע 29

  • החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ולפחות 10% משווי נכסי הקופה יושקעו במניות, אופציות, ואג"ח להמרה

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f