מ"ה 270 פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות 17 513765347-00000000000106-0270-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות, תהיה על פי שיקול דעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
 • שווי נכסים 1,169,844 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 19% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.26%ינואר- יולי 2021 2.70%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 4% מניות בארץ
  • 13% מניות בחו"ל
  • 18% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 24% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 4% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 6% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 4% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה22/11/1992
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.40%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.09%

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית