מ"ה 208 פסגות גדיש אג"ח קונצרני 15 513765347-00000000000106-0208-000

​לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח של חברות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בסוג השקעה זה ו/או בניירות ערך מסחריים ו/או בהלוואות ו/או בתעודות סל על מדדי אג"ח קונצרני ו/או פיקדונות. יתרת הנכסים, שלא יושקעו כאמור, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 1 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/12/2015

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- פברואר 2016 0.54%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 3% אגח ממשלתי שקלי
  • 55% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אגח קונצרני שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה22/11/1992
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2015: 0.55%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.63%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.02%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f