מ"ה 205 פסגות גדיש חו"ל 14 513765347-00000000000106-0205-000

 • מסלול חו"ל, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו בניירות ערך צמודי מט"ח ו/או נסחרי מט"ח בארץ ובחו"ל, בנגזרים, בפיקדונות ובהלוואות צמודים למט"ח או נסחרים במט"ח
 • שווי נכסים 107,663 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.76%-ינואר- פברואר 2017 3.42%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 34% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 43% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 17% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/1993
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 0.42%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.75%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.28%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.19%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f